Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3948/τ.Β΄/11-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1950

  URL Ιστοσελίδας: http://www.accfin.uom.gr/ddpms/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και η ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων.

  Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τριών νέων διεπιστημονικών πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη θεωρία και εφαρμογές προηγμένων συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών.

  Τίτλοι ειδικεύσεων:
  1. Τεχνολογία Διαδικτύου και Διαδικτύου των Πραγμάτων.
  2. Ευφυή και Αυτόνομα Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές.
  3. Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση.

  Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο της πρώτης ειδίκευσης αφορά στις τεχνολογίες υλικού και λογισμικού για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT) και συγκεκριμένα για τεχνολογίες αισθητήρων, τεχνικές ταχείας ανάπτυξης λογισμικού, μεθόδους επεξεργασίας σήματος και μηχανικής μάθησης μέσω βαθιάς μηχανικής μάθησης, μεθοδολογίες αναλυτικής μεγάλων δεδομένων(big data), τεχνολογίες ασφάλειας IoT δικτύων και κυβερνοασφάλειας, τεχνολογίες εγκαθίδρυσης εμπιστοσύνης στα IoT δίκτυα καθώς τέλος και εφαρμογές των τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων στη υγεία, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τη ρομποτική και τις μεταφορές.

  Τεύχος Β’ 3948/11.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49461

  Η δεύτερη ειδίκευση επικεντρώνεται σε ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα συσχετιζόμενων γνωστικών αντικειμένων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης εμπνευσμένες από την βιολογία (Νευρωνικά δίκτυα, Ασαφή συστήματα και Εξελικτικούς αλγορίθμους), Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης (Βαθιά μάθηση, Deep learning), Ευφυή και αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, και βασικές τεχνικές της Νευροεπιστήμης. Η κατεύθυνση πραγματεύεται μια σειρά από εφαρμογές του πραγματικού κόσμου, όπως την μοντελοποίηση συστημάτων, την ταξινόμηση και ομαδοποίηση δεδομένων, επεξεργασία εικόνων μέσω βαθιάς μάθησης, επεξεργασία και ανάλυση σημάτων του εγκεφάλου, μελέτη δυναμικών παθήσεων, καθώς και μεθόδους ανάλυσης συναισθήματος.

  Ο σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι η κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και ερευνητικά στην περιοχή των εμπνευσμένων από τη βιολογία συστημάτων.

  Το γνωστικό πεδίο της τρίτης ειδίκευσης επικεντρώνεται σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής εξειδικευμένων τεχνολογιών του ήχου και της εικόνας για την παραγωγή και την εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει προηγμένα συστήματα ψηφιακής αφήγησης και διαμεσικής οπτικοακουστικής επικοινωνίας ως μέσα δημιουργικής έκφρασης και συνεργασίας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια πληθώρα σύγχρονων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ηλεκτρονικής μάθησης, ψηφιακού γραμματισμού (digital literacy) και συνεχούς /διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ως ενδεικτικά τεχνολογικά, δημιουργικά και επιστημονικά αντικείμενα μπορούν να αναφερθούν οι σύγχρονες τεχνικές καταγραφής και επεξεργασίας ήχου και εικόνας, οι μηχανισμοί ανάκτησης της οπτικοακουστικής πληροφορίας (audio-visual information retrieval), τα μοντέλα φυσικής και τεχνητής αντίληψης (όραση, ακοή, νοητικές διεργασίες), η σχεδίαση υπολογιστικών (/εκπαιδευτικών) περιβαλλόντων και διεπαφών αλληλεπίδρασης, θεωρητικές /μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές μουσικής, οπτικοακουστικής και πολυμεσικής παραγωγής, ζητήματα δικαιωμάτων χρήσης και προστασίας πνευματικής δημιουργίας, καινοτόμα συστήματα ελέγχου των ψευδών ειδήσεων (fake news) μέσω μεθόδων αξιολόγησης της αυθεντικότητας ψηφιακού περιεχομένου (content authentication) κ.ά.

  Η κατεύθυνση αυτή απευθύνεται σε ειδικότητες αποφοίτων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά και επαγγελματικά σε διάφορες από τις εκφάνσεις των παραπάνω περιοχών, που συνήθως απαιτούν την αρμονική διεπιστημονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων τομέων. Αυτός είναι και ο ειδικότερος στόχος της κατεύθυνσης, δηλαδή να προσφέρει /συμπληρώσει τις απαραίτητες τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και δημιουργικές δεξιότητες σε πολλαπλά επίπεδα και για διάφορα προφίλ υποψηφίων.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του ΔΠΜΣ.

  Πολυτεχνικών Σχολών
  Πληροφορικής
  Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 • Ειδικεύσεις:

  1. Τεχνολογία Διαδικτύου και Διαδικτύου των Πραγμάτων
  2. Ευφυή και Αυτόνομα Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές
  3. Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ιατρικής ΑΠΘ, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑΜΑΚ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  ddpms@ee.auth.gr
  τηλ. 2310/996023, 2310/996395