Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2795 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://postgrad.hydro.ntua.gr/el/?lang=el

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήμη
  και Τεχνολογία για την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των
  εσωτερικών και παράκτιων υδατικών πόρων και για τον
  σχεδιασμό και λειτουργία συναφών έργων.
  3. Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι:
  i. Η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής
  κατεύθυνσης, καθώς και ειδικότερα για την ειδίκευση
  Γ και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, στις μεθόδους
  και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους
  θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ, ικανά να καλύψουν με
  επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και
  δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα
  αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων και
  των συναφών έργων.
  ii. Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών
  ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να
  καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Υδατικών Πόρων μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών, με τις εξής ειδικεύσεις:
  Ειδίκευση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
  Ειδίκευση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική
  Τεχνολογία.
  Ειδίκευση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών