Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρη, Εντατική, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 για την Πλήρη φοίτηση, 4 για την Μερική φοίητηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3339/10-8-2018, 3605/τ.Β'/27-9-2019 (Κανονισμός)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.plandevel.auth.gr/el/studies/postgraduate

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το Τμήμα.

  Το Π.Μ.Σ. «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» αποσκοπεί να συμβάλει στην αναβάθμιση και στη διεθνή προβολή του ΑΠΘ προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  (α) Χωρικός σχεδιασμός για βιώσιμες και ανθεκτικές περιφέρειες: χωρικές στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, χωροταξικός σχεδιασμός και διαχείριση – πρόληψη κινδύνων, οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη, αστική και περιφερειακή οικονομική ανθεκτικότητα, κοινωνική οικονομία και ανθεκτικότητα.

  (β) Χωρικός σχεδιασμός για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις: Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, πολεοδομικός σχεδιασμός και σχεδιασμός χρήσεων γης για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα, βιώσιμη αστική κινητικότητα και σχεδιασμός ανθεκτικών συστημάτων μεταφοράς, κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα, κοινά και εναλλακτικοί χώροι.

  Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» στοχεύει:

  • Στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων με στόχο την εμβάθυνση σε θέματα και μεθόδους χωρικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και περιφέρειες.
  • Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκπόνηση και εφαρμογή χωρικών σχεδίων οργάνωσης και διαχείρισης πόλεων και περιφερειών με άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση και την πρόληψη κινδύνων.
  • Στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την περαιτέρω προώθηση της έρευνας και της επιστήμης στα θέματα χωρικού σχεδιασμού, βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας.

  Το Πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους/τις αποφοίτους του για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα να κατευθυνθούν σε μια ευρεία θεματολογία έρευνας.Στο Π.Μ.Σ. «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  msc-planresilience@plandevel.auth.gr
  τηλ. 2310994179, 2310991430