Χημική και Βιομοριακή Μηχανική Chemical and Biomolecular Engineering

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3008/ 25-07-2018, ΦΕΚ 3270/ 27-08-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: http://gradschool.cheng.auth.gr/en

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):
  Η Χημική Μηχανική είναι η επιστήμη η οποία εφαρμόζοντας τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασσική μηχανική, την οικονομική επιστήμη και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, παρέχει τη δυνατότητα για τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τον σχεδιασμό, τη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών ή την κατασκευή και λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας, με όρους αειφορίας, υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

  Η Βιομοριακή Μηχανική είναι μια σχετικά νέα αναδυόμενη επιστήμη, η οποία εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της Χημικής Μηχανικής στη στοχευμένη τροποποίηση μορίων βιολογικής προέλευσης και απώτερο στόχο τη δημιουργία μοριακού επιπέδου λύσεων σε θέματα και ερωτήματα των επιστημών υγείας που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον, την παραγωγή τροφίμων και την διαγνωστική ή θεραπευτική ιατρική.

  Με βάση τις προαναφερόμενες δύο περιγραφές το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αφορά στις βασικές αρχές της Χημικής Μηχανικής, στον εμπλουτισμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και στην εφαρμογή τους για την μελέτη και αντιμετώπιση βασικών επιστημονικών ερωτημάτων σχετικών με την υγεία, την τεχνολογία τροφίμων, την ενέργεια και το περιβάλλον.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι αφενός η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή ερευνητικό, παραγωγικό ή διοικητικό οργανισμό, αφετέρου η ενθάρρυνση της έρευνας αλλά και της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό ιστό, σε διεπιστημονικούς, επίκαιρους και κρίσιμους για τη χώρα τομείς όπως είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η ενέργεια και το περιβάλλον.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ. (ενδεικτικά αναφέρονται απόφοιτοι τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Σχολών Επιστημών Υγείας).

  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ.

  Πολυτεχνικών Σχολών
  Θετικών Επιστημών
  Γεωπονίας
  Μηχανικών Περιβάλλοντος

 • Ειδικεύσεις:

  1. Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα
  2. Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 1500 για πολίτες ΕΕ, 3000 για πολίτες εκτός ΕΕ