Υδατικοί Πόροι

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εντατική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2669/τ.Β΄/6-7-2018, 2969/τ. Β΄/6-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.topo.auth.gr/el

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η Εκτίμηση της Ποσότητας και της Ποιότητας των Υδατικών Πόρων, καθώς και ο Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των αποφοίτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων καθώς και τον έλεγχο της ποιότητάς τους, που αποτελεί απαραίτητη κοινωνική διεργασία για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες πτυχιούχοι Τμημάτων ή Σχολών Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς και Τμημάτων Γεωπονίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΑΕΙ και λοιπών Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
  Πολιτικών Μηχανικών
  Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Μηχανικών Περιβάλλοντος
  Γεωπονίας
  Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  iblioumi@topo.auth.gr
  τηλ. 2310995403 2310995978