Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Καλών Τεχνών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 5232/τ.Β/22-11-2018 (Ιδρυση)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.vis.auth.gr/spoudes/metaptyxiakes

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η διερεύνηση και εμβάθυνση στις «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές» σε σχέση με την δημόσια σφαίρα καθώς και στην «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης».

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση (α) της έρευνας για τις καλλιτεχνικές πρακτικές στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, (β) του ρόλου της εικαστικής δημιουργίας στη δημόσια σφαίρα στο πλαίσιο των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, και (γ) της εναργούς διασύνδεσης των δύο παραπάνω διαστάσεων. Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών σε δύο κατευθύνσεις:

  Α. «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές»
  Η κατεύθυνση Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις νέες προκλήσεις της δημιουργίας στη δημόσια σφαίρα και τον δημόσιο χώρο, ερευνώντας κριτικά τον ρόλο της τέχνης και τις πρακτικές της. Επιχειρεί την εμβάθυνση σε νέες μορφές καλλιτεχνικών δράσεων και πρακτικών που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση, την παρέμβαση, τη συμμετοχή, τη συλλογική δράση, τις εφήμερες κατασκευές και τα εικονικά περιβάλλοντα. Εξερευνά τη σχέση της εικαστικής δημιουργίας με την αρχιτεκτονική, την πολιτική, το τοπίο και τη θεωρία, με στόχο την άρθρωση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στην τέχνη που θα προετοιμάσει τους καλλιτέχνες να εργαστούν στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα με κριτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

  Β. «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης»
  Η κατεύθυνση Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη μεγάλη και γόνιμη παράδοση ανάλυσης και ερμηνείας του καλλιτεχνικού φαινομένου από τη σκοπιά της ιστορίας, των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών. Επιστρατεύει τόσο εδραιωμένες όσο και καινοτόμες προσεγγίσεις, από την ιστορία της τέχνης και την αισθητική μέχρι την πολιτική οικονομία του καλλιτεχνικού πεδίου και τη σύγχρονη φιλοσοφική θεώρηση των σχέσεων τέχνης και πολιτικής. Με βάση αυτό το πολύμορφο υλικό, επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του ΔΠΜΣ τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία και τις μεθόδους, ούτως ώστε να καταστούν ικανοί/ές να ερευνούν αυτοδύναμα και πρωτότυπα τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις των καλλιτεχνικών πρακτικών και τη λειτουργία τους στη δημοκρατική δημόσια σφαίρα.

  Δεκτοί για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του ΔΠΜΣ γίνονται:

  (α) για μεν την ειδίκευση «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές» κάτοχοι πτυχίου Εικαστικών Τεχνών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Κατ’ εξαίρεση, στο ΔΠΜΣ μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι/ες άλλων Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι, πέραν των προβλεπόμενων απαιτούμενων προσόντων, το υποβαλλόμενο αναγνωρισμένο έργο των υποψηφίων τεκμηριώνει υψηλό βαθμό γνώσης των εικαστικών τεχνών, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητα και συνάφεια προς την κατεύθυνση του ΔΠΜΣ. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται στον αριθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων να προστεθούν ορισμένα βασικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών, μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΔΠΜΣ.

  (β) για δε την ειδίκευση «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης» κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Εικαστικών Τεχνών
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Καλλιτεχνικές Δράσεις και Πρακτικές
  2. Κοινωνικοπολιτική διερεύνηση της τέχνης

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

 • Σημειώσεις:

  Η εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» γίνεται κάθε δύο χρόνια. Συνεπώς οι ενέργειες για την επόμενη προκήρυξη των εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ θα γίνουν στις αρχές του 2021.

  Επικοινωνία
  Παναγιώτα Μαστροδήμου
  info@vis.auth.gr
  τηλ. 2310 995069