Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές (Film & Television Studies)

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Καλών Τεχνών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3991/4-11-2019 (Έγκριση κανονισμού), 5232/τ.Β/22-11-2018 (Ίδρυση)

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: https://ma.film.auth.gr/about-us/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των φοιτητών και φοιτητριών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σπουδών που θεραπεύονται στο Τμήμα, η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, καθώς και η ανάδειξη νέας επιστημονικής γνώσης.

  Σκοπός
  Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στις Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες θα διδαχθούν ιστορία κινηματογράφου, κινηματογράφο και ιστορία (αναπαράσταση ιστορίας), θεωρία αναλογικού και ψηφιακού κινηματογράφου, ιστοριογραφία της τηλεόρασης (ιστορία και πολιτισμός), ειδικευμένα θέματα τηλεοπτικών ειδών, ειδικευμένα θέματα κινηματογραφικών ειδών, σύγχρονες θεωρίες κινηματογράφου και τηλεόρασης και τις σχέσεις κινηματογράφου και πολιτικής. Συνεκτιμώντας τις ανάγκες της χώρας και συμμορφούμενο με τις διεθνείς πρακτικές και τη λειτουργία αντίστοιχων τμημάτων από τη δεκαετία του 1970 στην Ευρώπη και Αμερική, το Π.Μ.Σ. έχει ως βασικό στόχο την υψηλού επιπέδου καλλιέργεια και προαγωγή του οπτικού γραμματισμού.

  Επιμέρους στόχοι είναι η εξειδίκευση σε:

  α) στην ιστορία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης,
  β) στα διαφορετικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά είδη,
  γ) στην εκμάθηση των σύγχρoνων θεωρητικών μοντέλων που αφορούν στην αναπαράσταση και
  δ) στη διεπιστημονική προσέγγιση των οπτικοακουστικών κειμένων.

  Με τον τρόπο αυτό, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες θα εφοδιαστούν με εξειδικευμένες γνώσεις στα παραπάνω και θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι/ες για μία επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

  Ακόμη, σκοπός είναι η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες και η συγγραφή ακαδημαϊκής εργασίας.

  Το Π.Μ.Σ. είναι αγγλόφωνο καθώς στόχος είναι να καταστεί το Τμήμα Κινηματογράφου και κατ’ επέκταση το Α.Π.Θ. κέντρο των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σπουδών του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών στην Νοτιανατολική Ευρώπη.

  Στο Π.Μ.Σ. «Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές (Film and Television Studies)», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/ες Τμημάτων Κινηματογράφου, Τμημάτων Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, Τμημάτων Δημοσιογραφίας ή/και Μ.Μ.Ε. (journalism and media), Τμημάτων Πολιτισμικών Σπουδών (cultural studies) και Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε Κινηματογραφικές σπουδές, Σπουδές ΜΜΕ (MA in media studies) και Πολιτισμικές Σπουδές της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κινηματογραφικών Σπουδών
  Σπουδών Τηλεόρασης
  Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
  Πολιτισμικών Σπουδών
  Φιλολογίας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  msc-MAfilmTV@film.auth.gr