Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Καλών Τεχνών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4010/4-11-2019 (Εγκριση κανονισμού), 4477/τ.Β΄/ 9-10-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.thea.auth.gr/postgraduate-studies/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ) του Τμήματος Θεάτρου είναι η έρευνα της θεατρικής παράστασης, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη: η μελέτη της θεατρικής παράστασης στη σύγχρονη και τη διαχρονική της διάσταση (ιστορία, θεωρία και κριτική ανάλυση), η έρευνα πάνω στα εκφραστικά μέσα, τους ειδικούς κώδικες και την τεχνογνωσία που συνδυάζονται κατά την πραγματοποίησή της, η διερεύνηση των εφαρμογών της θεατρικής πρακτικής σε τομείς όπως η εκπαίδευση, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.τ.λ.

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η καλλιέργεια της θεατρολογικής επιστήμης και της θεατρικής τέχνης με άξονα τη θεατρική παράσταση, η σύνδεση του Θεάτρου με την κοινωνία, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση επιστημόνων και καλλιτεχνών του Θεάτρου, η κάλυψη των αναγκών της παιδείας και της θεατρικής ζωής του τόπου σε εξειδικευμένα στελέχη.

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεάτρου, για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. είναι:

  α) Πτυχιούχοι του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ.
  β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον διαθέτουν τις αναγκαίες θεατρολογικές γνώσεις για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., καθώς και σχετικές καλλιτεχνικές εμπειρίες στην περίπτωση της καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Θεατρικών Σπουδών

 • Ειδικεύσεις:

  1. Θεατρολογική ειδίκευση
  2. Θεατροπαιδαγωγική ειδίκευση
  3. Καλλιτεχνική ειδίκευση

 • Σημειώσεις: