Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ Α.Π.Θ., Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Χημείας ΑΠΘ

Η Ε.Δ.Ε. του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. ανακοινώνει την προκήρυξη εικοσιπέντε (25) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στον 13ο κύκλο σπουδών του Προγράμματος (έναρξη: Οκτώβριος 2022).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών. Η διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα, και δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

Στο πρόγραμμα, λόγω της ειδίκευσής του, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίων καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό (έως 20%) επί των εισαγομένων φοιτητών και για τους οποίους η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δε συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού
διπλώματος του Πανεπιστημιακού ή Πολυτεχνικού Τμήματος. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23/5/2022 έως 20/6/2022

Προκήρυξη, Αίτηση και Περισσότερες Πληροφορίες

ΕΣΠΑ