Προκήρυξη Προγράμματος χορήγησης μιας (1) Υποτροφίας για Μεταπτυχιακές Σπουδές ή εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ή Κλινική Έρευνα στο εξωτερικό (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (master) ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, στον τομέα της Ιατρικής, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης», ως ακολούθως:

  • Μεταπτυχιακές Σπουδές (master)
    • Έναρξη σπουδών/έρευνας: 01/09/2023
    • Διάρκεια υποτροφίας: Έως 24 διαδοχικούς μήνες
  • Διδακτορική διατριβή ή Κλινική έρευνα
    • Έναρξη σπουδών/έρευνας: 01/09/2023 – 30/11/2023
    • Διάρκεια υποτροφίας: Έως 36 διαδοχικούς μήνες

Η υπό προκήρυξη θέση υποτροφίας ορίστηκε σύμφωνα με τον όρο της διαθήκης του αείμνηστου Λεωνίδα Νικολαΐδη που προβλέπει: «…προς αποστολήν αριστούχων και απόρων ιατρών, προς μετεκπαίδευσιν και υπό τον όρο επιστροφής των εις Ελλάδα, προς εξάσκησιν του επαγγέλματος επί 15ετίαν τουλάχιστον…».

Η υποτροφία χορηγείται μόνον για φυσική συμμετοχή. Αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία ανέρχεται σε ακαθάριστο ποσό χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) μηνιαία.
2. Επιπροσθέτως, θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό χιλίων ευρώ (1.000,00€) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagwnismoi@iky.gr το αργότερο έως 28-7-2023.
Αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΕΣΠΑ