Προκήρυξη θέσης εκπαιδευόμενου από το ΕΛΙΑΜΕΠ: Επιμέλεια/ διόρθωση κειμένων – INTERN_PUBL_2022-Πρακτική / Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του έναν/μια εκπαιδευόμενο/η μερικής απασχόλησης για να αναλάβει την επιμέλεια/ διόρθωση κειμένων στα ελληνικά.

Αντικείμενο εργασίας:

  • τυπογραφική διόρθωση κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή και καταχώριση διορθώσεων του συντάκτη,
  • προετοιμασία κειμένων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (word, html), διόρθωση ορθογραφίας, γραμματικής και σύνταξης, καθώς και επαλήθευση της συνοχής και ομοιομορφίας των κειμένων,
  • παρακολούθηση και διόρθωση καταχωρίσεων στην ιστοσελίδα.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 5 Δεκεμβρίου 2022, για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ ελληνικής φιλολογίας ή ανθρωπιστικών επιστημών.
  • Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας (γραπτή και προφορική). Πολύ καλή γνώση της αγγλικής.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε επιμέλεια κειμένων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού CMS (word press) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Εξοικείωση με τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του ΕΛΙΑΜΕΠ.
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 30 Νοεμβρίου 2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση matina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_PUBL_2022

Συνεντεύξεις θα γίνονται καθώς θα λαμβάνονται οι αιτήσεις.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.

ΕΣΠΑ