Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: Πλήρως ψηφιακή η συγκρότησή του, με ηλεκτρονική κατάθεση των διατριβών

Το ΕΚΤ ανασχεδίασε την υποδομή, ενεργώντας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού διαδικασιών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), προσβάσιμο στη διεύθυνση www.didaktorika.gr, περνά στην εποχή της εξ ολοκλήρου ψηφιακής λειτουργίας, με τις δομικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις στις οποίες προχώρησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το λειτουργικό περιβάλλον του ΕΑΔΔ ανασχεδιάστηκε, αναβαθμίστηκε τεχνικά και εμπλουτίστηκε σημασιολογικά, και το κυριότερο, απλοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής διδακτορικών, στο πνεύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού διαδικασιών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα περιβάλλον ακόμη πιο φιλικό και εύχρηστο, για πλοήγηση και αναζήτηση περιεχομένου.

Η συγκρότηση του ΕΑΔΔ, με την κατάθεση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών με πλήρως ψηφιακό τρόπο, εναρμονίζεται με τις διεθνείς καλές πρακτικές και την τάση ψηφιακοποίησης των επιστημονικών υποδομών. Στο εξής η υποβολή των διδακτορικών διατριβών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων και ο ΔΟΑΤΑΠ θα αξιοποιούν το πλήρως ψηφιακοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του ΕΑΔΔ, και οι διδάκτορες δεν θα χρειάζεται πλέον να αποστέλλουν στο ΕΚΤ, σε έντυπη μορφή, τη διατριβή τους. Μειώνεται έτσι σημαντικά η γραφειοκρατία και ο διαχειριστικός φόρτος, και εξοικονομείται χρόνος, καθότι το σύνολο των ενεργειών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία της κατάθεσης διατριβών. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η ποιότητα και η πληρότητα του αρχείου.

Περισσότερες Πληροφορίες

ΕΣΠΑ