Παθολογική Ογκολογία

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Εικοσιτέσσερις (24) μήνες Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες
Σαράντα δύο (42) μήνες στην Παθολογική Ογκολογία
Τρεις (3) μήνες Αιματολογία
Τρεις (3) μήνες Ακτινοθεραπεία