Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως
ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Έξι (6) μήνες Παθολογία
Έξι (6) μήνες Νευρολογία
Έξι (6) μήνες Ορθοπεδική
Ειδική εκπαίδευση:
Σαράντα δύο (42)μήνες Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία