ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.

Ημέρα Παρουσίασης:

Τόπος Εργασίας:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας από το 1992 στις Σέρρες. Για πολλά χρόνια το κύριο αντικείμενο ήταν οι μικροί υδρηλεκτρικοί σταθμοί, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την αεριοποίηση βιομάζας, την αποθήκευση ενέργειας και την παραγωγή υδρογόνου. Παράλληλα με την εμπορική δραστηριότητα, έχει αναπτύξει και έντονη ερευνητική δραστηριότητα, μέσω συμμετοχής σε αντίστοιχα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα. Η καινοτομία είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε., καθώς μεταξύ άλλων πρωτοποριών, έχει δημιουργήσει το πρώτο ενεργειακό πάρκο, όπου αναπτύσσονται και δοκιμάζονται νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Η θέση αφορά μηχανικό που θα ενταχθεί στην ομάδα για να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων έργων στα αντικείμενα της επιχείρησης. Θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της νομοθεσίας, και την συμβολή στην σύνταξη σχετικών μελετών και τεχνικών εκθέσεων. Θα παρευρίσκεται συχνά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για επίβλεψη των εργασιών πεδίου. Θα συμμετέχει στα ερευνητικά έργα της εταιρείας, με υποχρέωση συγγραφής παραδοτέων και υποστήριξης σε τεχνικά θέματα, καθώς και παρουσίας σε διακρατικές συναντήσεις των έργων. Θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Έργου. Απαιτούμενα προσόντα -Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού με γνώσεις ηλεκτρολογίας -Πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικών -Προσαρμοστικότητα – ομαδικότητα – όρεξη για δουλειά * Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις & δίπλωμα οδήγησης απαραίτητα Επιθυμητά προσόντα: -Γνώσεις σε (μεμονωμένα ή και σωρευτικά): αποθήκευση ενέργειας / ανάπτυξη σχετικού λογισμικού / αεριοποίηση βιομάζας/ παραγωγή υδρογόνου / αυτοματισμούς -Σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές Παρέχονται: -Πλήρης απασχόληση – Ικανοποιητικός μισθός σύμφωνα με τα προσόντα του υποψηφίου – Δυνατότητα ενασχόλησης σε καινοτόμες δραστηριότητες με προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό – Υλικοτεχνική υποδομή

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας από το 1992 στις Σέρρες. Για πολλά χρόνια το κύριο αντικείμενο ήταν οι μικροί υδρηλεκτρικοί σταθμοί, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την αεριοποίηση βιομάζας, την αποθήκευση ενέργειας και την παραγωγή υδρογόνου. Παράλληλα με την εμπορική δραστηριότητα, έχει αναπτύξει και έντονη ερευνητική δραστηριότητα, μέσω συμμετοχής σε αντίστοιχα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα. Η καινοτομία είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε., καθώς μεταξύ άλλων πρωτοποριών, έχει δημιουργήσει το πρώτο ενεργειακό πάρκο, όπου αναπτύσσονται και δοκιμάζονται νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

Ημερομηνία Παρουσίασης

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Η θέση αφορά μηχανικό που θα ενταχθεί στην ομάδα για να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων έργων στα αντικείμενα της επιχείρησης. Θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της νομοθεσίας, και την συμβολή στην σύνταξη σχετικών μελετών και τεχνικών εκθέσεων. Θα παρευρίσκεται συχνά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για επίβλεψη των εργασιών πεδίου. Θα συμμετέχει στα ερευνητικά έργα της εταιρείας, με υποχρέωση συγγραφής παραδοτέων και υποστήριξης σε τεχνικά θέματα, καθώς και παρουσίας σε διακρατικές συναντήσεις των έργων. Θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Έργου. Απαιτούμενα προσόντα -Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού με γνώσεις ηλεκτρολογίας -Πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικών -Προσαρμοστικότητα – ομαδικότητα – όρεξη για δουλειά * Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις & δίπλωμα οδήγησης απαραίτητα Επιθυμητά προσόντα: -Γνώσεις σε (μεμονωμένα ή και σωρευτικά): αποθήκευση ενέργειας / ανάπτυξη σχετικού λογισμικού / αεριοποίηση βιομάζας/ παραγωγή υδρογόνου / αυτοματισμούς -Σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές Παρέχονται: -Πλήρης απασχόληση – Ικανοποιητικός μισθός σύμφωνα με τα προσόντα του υποψηφίου – Δυνατότητα ενασχόλησης σε καινοτόμες δραστηριότητες με προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό – Υλικοτεχνική υποδομή

Τόπος Εργασίας

Άλλο

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: