ΤΕΚΕΜ ΑΕ

Κλάδος Επιχείρησης: ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣ

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του γραφείου ήταν, και είναι, η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για Έργα ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου και Υδραυλικού Μηχανικού. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαθέσεως αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, αρδευτικά δίκτυα, συστήματα μεταφοράς και διαχείρισης υγρών και αερίων καυσίμων, συστήματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, ηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, μικρά υδροηλεκτρικά, υποσταθμούς και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, εγκαταστάσεις κλιματισμού - θερμάνσεως - αερισμού, συστήματα τηλεπικοινωνιών κλπ. και καλύπτουν τόσο τις εκπονήσεις κα ελέγχους μελετών όσο και τις επιβλέψεις κατασκευής έργων. Δουλεύοντας επί μακρά σειρά ετών σε μία ποικιλία από εργασιακά, διοικητικά και οικονομικά περιβάλλοντα (Ιδιώτες, Δήμοι και Κοινότητες, Υπουργία, ΕΟΚ/ΕΕ, Διεθνής Τράπεζα, Ινστιτούτα και Οργανισμοί) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το γραφείο ανέπτυξε εσωτερικές δομές και μεθοδολογίες εργασίας σε σημαντικό εύρος γνωστικού αντικειμένου, που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία στις σύγχρονες μελετητικές απαιτήσεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Διεύθυνση: Κ.ΚΟΝΤΟΥ

Αριθμός: 2

Ταχ. Κώδικας: 11255

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102236781

Email: mail@tekem.gr

URL: http://www.tekem.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι