ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥ

Κλάδος Επιχείρησης: ΜΚΟ

Σύντομη Περιγραφή: Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσο τον Ιούλιο του 1995 και λειτουργεί με τη μορφή κοινωφελούς ιδρύματος. Το Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. Σκοπό του Ιδρύματος αποτελεί, ειδικότερα, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο πεδίο των θεσμών σε δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, σε αναπτυσσόμενες χώρες και στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημόσιων πολιτικών, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Ίδρυμα συμμετέχοντας τόσο σε Ευρωπαϊκά, όσο και σε Εθνικά Προγράμματα μέχρι σήμερα έχει αναλάβει εκατοντάδες προγράμματα έρευνας, συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας σε περισσότερες από 20 χώρες, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Νομικό καθεστώς

Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Αριθμός: 43

Ταχ. Κώδικας: 10672

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2013623506

Email: centre@cecl.gr

URL: https://www.cecl.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι