Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας-Λήξη 20 Μαϊου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απονομή υποτροφιών ύψους 25.000€ τον χρόνο από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Στο πλαίσιο υιοθέτησης πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσφορά ευκαιριών και κινήτρων σε νέους επιστήμονες, η ΕΕΑΕ προχωρά στη θέσπιση προγράμματος υποτροφιών, από δικούς της πόρους, για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, σε αντικείμενα σπουδών σχετικών με τους σκοπούς της ΕΕΑΕ.

Βασικό μέλημα είναι η διατήρηση στη χώρα κρίσιμης εμπειρογνωμοσύνης και ύπαρξης κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού σε αντικείμενα σχετικά με την πυρηνική τεχνολογία, ακτινοπροστασία, ραδιολογική ή πυρηνική ασφάλεια.

Οι υποτροφίες ύψους 25.000€ έκαστη/ετησίως θα απονέμονται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από ειδική τριμελή επιστημονική επιτροπή της ΕΕΑΕ. Θα χορηγούνται για να υποστηρίζουν τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό έως δύο υποτρόφων κάθε φορά. Η μέγιστη χρονική διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας υπολογίζεται σε 24 μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου MSc., χωρίς δυνατότητα παράτασης, και σε 36 μήνες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση παράτασης 12 ακόμα μηνών. Οι υποτροφίες θα προκηρύσσονται κατά κυλιόμενο τρόπο, δηλαδή με την ολοκλήρωση μιας υποτροφίας η ΕΕΑΕ θα προβαίνει στην προκήρυξη νέας.

Προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τη λήψη υποτροφίας οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επιλέξει θέμα μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, το οποίο να είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να έχουν ολοκληρώσει ή να τους έχει εγκριθεί η εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, όπου θα πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές τους, να μην παρέχουν έμμισθη εργασία, παρά μόνο στο πλαίσιο επικουρικού έργου εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος πραγματοποίησης των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και μην έχουν ξεπεράσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.

Η διατήρηση υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού στις συγκεκριμένες ειδικότητες είναι σημαντική για τη χώρα μας, ανεξάρτητα του ότι η Ελλάδα είναι μη πυρηνική χώρα, για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εξελίξεων και η ουσιαστική εθνική συμμετοχή στα σχετικά διεθνή όργανα.

Η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ à https://eeae.gr/εεαε/υποτροφίες

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Προγράμματα Υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2025

Invitation to an innovation challenge | Co-creating Earth's digital twin | "2nd DestinE Service Platform Innovation Prize - Ideating the Impact of the DESP"

Ημερίδα 27-04-2024 "Αόρατες Φωνές,ένας κόσμος δύο όψεις"- Αλυπίας Τέχνη

Social Bus : Διήμερο δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024