12 Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για υποψηφίους με καταγωγή από τα χωριά του Πηλίου-Λήξη 12 Ιουλίου

ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ 106.78 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου, καλεί τους ενδιαφερομένους που κατάγονται ΜΟΝΟ από τα χωριά του Πηλίου να υποβάλλουν στο Ίδρυμα αίτηση μετά των σχεπκών δικαιολογητικών,για τη χορήγηση συνολικά δώδεκα (12) υποτροφιών, οι οποίες είναι αναλυτικά τρεις (3) για Βασικές σπουδές και εννιά (9) για Μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι παραπάνω υποτροφίες δίνονται για σπουδές αποκλειστικά στην Αλλοδαπή (δεν αφορά σπουδές εξ αποστάσεως, e-learning κλπ) σε αποφοίτους Λυκείου και ιπυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευπκών Ιδρυμάτων, για το Πανεπιστημιακό έτος 2022-2023 και για τις κατευθύνσεις και επιστημονικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (Υ,Απ. Φ253/142542/Α5-ΦΕΚ 2995/Β’/3ΐ.8.ΐ7-Αρθ.ΐ) και την Διοικούσα Επιτροπή και φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (κατεύθυνση)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1 Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες (Θεωρητική κατεύθυνση) 1

2 θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες & Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής (Θετική κατεύθυνση)

3 Επιστήμες Υγείας & Ζωής (Κατεύθυνση υγείας)

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (κατεύθυνση)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1 Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες (θεωρητική κατεύθυνση)

2 Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες & Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής (Θετική κατεύθυνση)

3 Επιστήμες Υγείας & Ζωής (Κατεύθυνση υγείας)

Σε περίπτωση που κάποιος κλάδος σπουδών ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, όπως αυτές διαμορφώνονται στον παραπάνω πίνακα τότε ο υποψήφιος θα αξιολογείται σε όλες τις κατηγορίες επί ίσοις όροις,
λαμβανομένου υπόψη και των λοιπών μοριοδοτημένων κριτηρίων και θα κατατάσσεται τελικώς κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής. Σύμφωνα με το Αρθρο 1 του Οργανισμού του Ιδρύματος «υποτροφίας δικαιούνται οικονομικά ασθενείς αλλ’ επιμελείς και αρίστης διαγωγής νέοι Πηλιορεττες προτιμομένων με τα αυτά προσόντα των πλησιεστέρων συγγενών του διαθέτη…»

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται για τους υποτρόφους των Βασικών σπουδών μέχρι την λήξη των κανονικών τους σπουδών και για τους υποτρόφους των Μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι δύο (2) χρόνια Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.1583/85, οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) χρόνια κατόπιν αίτησης του υποτρόφου στο Ίδρυμα και εγκρίσεως από πιν Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος και τα αρμόδια Υπουργεία

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται στα οχτακόσια ευρώ (800, 00€).

Οι ενδιαφερόμενοι, για να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποτρόφων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στοΊ δρυμα εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή φωτοτυπίες επικυρωμένες):
L Αίτηση που να περιέχει:
α) Το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου.
β) Την διεύθυνση, το email και το τηλέφωνο της κατοικίας του και των γονέων του, τον αριθμό του κινητού του και των γονέων του.
γ) Αναλυτικά τον κύκλο σπουδών (βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές), τπν κατεύθυνση, το επιστημονικό πεδίο, την επιστήμη και τον κλάδο που πρόκειται να σπουδάσει, καθώς και
δ) Την Χώρα (Κράτος) που θα σπουδάσει.
2.Πιστοποιηπκό Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο
α) να αναγράφεται η καταγωγή αυτού ή των γονέων του ή των προγόνων του από τα χωριά του Πηλίου, και όχι ο τόπος γέννησής τους, ως επίσης και η ενδεχόμενη συγγένεια προς τον διαθέτη, και
β) η Ελληνική Ιθαγένεια του υποψηφίου καθώς και η ηλικία του, όχι μεγαλύτερη των 30 ετών.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τον Δήμο ή Κοινότητα).
Δ.Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό του Πτυχίου τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».

 1. Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών Πανεπιστημίων να υποβάλουν υποχρεωτικά και σχετική αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ. Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 2. Πιστοποιητικό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός να σπουδάσει από το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021 καθώς και το πρόγραμμα σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής μεταφρασμένη αν ο ενδιαφερόμενος ήδη φοιτά στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
  7.Εκκαθαρισπκό της Εφορίας που να αναγράφει τα εισοδήματα των γονέων και εκκαθαριστικό της εφορίας του ιδίου ενδιαφερομένου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος (Φορ. έτος 2020) (το εκκαθαρισπκό της δήλωση που κατατέθηκε το 2021 και αφορά τα εισοδήματα του 2020).
  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν υποβάλει στην ΔΟΥ φορολογική δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής.
  Σε περίπτωση διεζευγμένων γονέων, να υποβάλλεται το εκκαθαριστικό της εφορίας του γονέα που έχει τη νόμιμη επιμέλεια καθώς και αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που αφορά την επιμέλεια.
  Να σημειωθεί ότι για την επιλογή των υποψηφίων, θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικώς φορολογούμενο εισόδημα των υποψηφίων και των γονέων αυτών, είτε αυτό είναι πραγματικό είτε αυτό είναι τεκμαρτό, στο οποίο προστίθενται και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ, πριν την υποβολή της αιτήσεως.
  9.Πτυχίο ξένης γλώσσας, την ομιλούμενη στην χώρα που προτίθενται να σπουδάσει. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
  α) δεν έλαβε και δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα ή Κληρονομιά ή Δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη, και
  β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με το γνήσιο της υπογραφής.
  ΐΐ.Βιογραφικό με επιστολή (coverletter), όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που θέλει να σπουδάσει το ανπκείμενο επιλογής. 12. Εφόσον υπάρχουν: (α) Πιστοποιητικά πιθανών κοινωνικών καταστάσεων (υποψήφιος με αναπηρία, μέλος οικογένειας υποψηφίου με αναπηρία, άνεργος γονέας με κάρτα ανεργίας, πολύτεκνη οικογένεια κλπ) και (β) διακρίσεις, βραβεύσεις, δημοσιεύσεις, σε σχολικές, ακαδημαϊκές ή άλλες δραστηριότητες. Η Διοικούσα Επιτροπή θα επιλέξει τους υποτρόφους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος και των αντίστοιχων πινάκων μοριοδότησης όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω: 1. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ (αφορά τις βασικές σπουδές) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑ 20,00-18,50 25 18,40-17,00 20 16,90-16,10 15 ή 1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές) ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ 10,00-8,50 25 8,49-6,50 15 2, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (συνολικά υποψηφίου & γονέων) ΜΟΡΙΑ από 0,00€ έως 15.000, 00€ 30 από 15.000, 01€ έως 30.000, 00€ 20 από 30.000, 01€ έως 45.000, 00€ 10 από 45.000, 01€ έως 60.000, 00€ 05 από 60.000,01€ και άνω 00
 4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ
  Τόπος μόνιμης οικογενειακής κατοικίας σε χωριό του Πηλίου 20
  Τόπος κατοικίας στο Νομό Μαγνησίας 15
  Τόπος κατοικίας στην υπόλοιπη Ελλάδα 10 Τ
  όπος κατοικίας στο εξωτερικό 00
  Ως διεύθυνση μόνιμης οικογενειακής κατοικίας θα λαμβάνεται η αναγραφόμενη διεύθυνση στο εκκαθαριστικό της εφορίας των γονέων.και θα προκύπτει από τα στοιχεία των υποψηφίων που αφορούν οικογενειακή κατάσταση (ορφάνια, μέλος πολύτεκνης οικογένειας, έγγαμος κλπ), κοινωνική κατάσταση (αναπηρία, ανεργία γονέα κλπ) και τις διάφορες διακρίσεις, βραβεύσεις σε σχολικές, ακαδημαϊκές ή άλλες δραστηριότητες (αθληπσμός, τέχνες, διακρίσεις σε διαγωνισμούς, δημοσιεύσεις κλπ). Για τους συγγενείς του διαθέτη προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση των 50 μονάδων. Σε περίπτωση μη κάλυι(ης κάποιας προκηρυχθείσας θέσης λόγω έλλειψης αιτήσεων σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και κατεύθυνση, η Διοικούσα Επιτροπή φςει την δυνατότητα και το δικαίωμα μεταφοράς της θέσης αυτής σε άλλο επιστημονικό πεδίο/κατεύθυνση ή κύκλο σπουδών, κατά την κρίση της. Σε περίπτωση πιθανής ισοψηφίας μεταξύ επιτυχόντων και αποτυχόντων υποψηφίων θβγίνεται κλήρωση στα γραφεία του Ιδρύματος κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα μπορούν να παραστούν. Γ ια ας τυχόν ενστάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ μέσω ΕΛΤΑ (συστημένα) ή μέσω ταχιιταχυδρομείων (courier), για τον σχετικό έλεγχο αυτών, στο γραφείο του Ιδρύματος, Πανεπιστημίου 56, Μέγαρο Ερμής, Αθήνα, Δ’ όροφος, Τ.Κ. 106.78.
  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Ίδρυμα με την κ. Μαρίζα Μούστου, ΤΗΛ.: 210-3838577 ή να επισκεφτούν την επίσημη σελίδα του Ιδρύματος www.safoundation.gr
  (στην οποία υπάρχουν και δείγματα όλων των δικαιολογητικών).

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024