Πρόσκληση για υποψήφιους διδάκτορες από το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ

Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, καλεί τους ενδιαφερομένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας έχουν όσοι/ες
πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. στη Χημεία ή
σε επιστήμες συναφείς προς τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Χημείας, ο οποίος χορηγείται από
Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής.
β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σε επιστήμες
συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των Ειδικεύσεων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας, που
οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) υποχρεωτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα
με βάση τις προϋποθέσεις του άρ. 46 του ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν (με τη σειρά που αναγράφονται) τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ένα ΕΝΙΑΙΟ αρχείο pdf:

1. Αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα εδώ → Χρήσιμα έντυπα).
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου (ή Αντίγραφο Πτυχίου, συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος).
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Τίτλου (ή Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου, συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος).
4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
5. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (1-2 σελίδες).
6. Ελληνική και αγγλική μονοσέλιδη περίληψη της διατριβής με τίτλο.
7. Εισήγηση προτεινόμενου επιβλέποντος καθηγητή, όπου θα προτείνονται και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
8. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας.
9. Περιλήψεις (abstracts) επιστημονικών εργασιών ή άλλων επιστημονικών δημοσιεύσεων-ανακοινώσεων, εφόσον υπάρχουν.
10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε ερευνητική ή συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει.
11. Σε περίπτωση που το ΔΜΣ ή ΜΔΕ έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή υποβάλλεται το έγγραφο αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ΔΜΣ ή ΜΔΕ της αλλοδαπής, μη αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ, θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά και βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών τους στο ΔΟΑΤΑΠ. Στη συνέχεια εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής θα πρέπει να προσκομίσουν και την αναγνώριση του τίτλου τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail: kornaraki@chem.auth.gr με θέμα μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ + ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ»

Αναλυτικά η Προκήρυξη / Αίτηση

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Gerda Henkel 2024

7ος Ελληνικός Διαγωνισμός GSEA - EO GREECE

13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΕΝ-Εθελοντές για ενισχυτική διδασκαλία ελληνικής γλώσσας

Call for Abstracts - 11th European Conference on Positive Psychology

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023

Διαδικτυακή Εκδήλωση Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες στο Εξωτερικό - Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

“What’s your superpower?” Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Marie Sklodowska Curie Actions: PostDoctoral Fellowships - Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση 1 Ιουνίου στις 12:00

9 και 10 Μαίου 2023 - δια ζώσης Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ!