ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

1. Το Ι.Κ.Υ. σε εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ με αρ. 136877/Ζ1/26-10-2021 ( ΦΕΚ
αρ.5021/τ.Β ́/ 29-10-2021) καλεί τα Τμήματα/Σχολές των Ελληνικών ΑΕΙ προκειμένου να
υποβάλλουν εντός προθεσμίας από 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2022 αιτήσεις
και δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή- στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
diagwnismoi@iky.gr -προκειμένου να ενισχυθούν ομάδες φοιτητών τους που προτίθενται να
συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το ακαδ. έτος 2022 – 2023, βεβαιώνοντας ότι
οι ομάδες αυτές θα εκπροσωπήσουν το Τμήμα τους σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς.


2. Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα /Σχολές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να
αποστείλουν το συνημμένο υπόδειγμα της αίτησης (παράρτημα πρόσκλησης)
επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται πληροφορίες για
τις ομάδες, τους επιστημονικούς τους υπευθύνους και τους διαγωνισμούς, στους οποίους
προτίθενται αυτές να συμμετάσχουν, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παρ. 4 της
παρούσας πρόσκλησης, όπως επίσης να αναφέρουν και σε ποιους διεθνείς διαγωνισμούς
έχουν συμμετάσχει φοιτητικές ομάδες τους κατά το παρελθόν και ποιες επιτυχίες έχουν
σημειώσει στους διαγωνισμούς αυτούς. Τέλος, οι αιτήσεις θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως
τον αριθμό των φοιτητών από τους οποίους θα απαρτίζεται κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα.


3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., που θα λαμβάνεται το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου
κάθε έτους, θα επιλέγονται για να χρηματοδοτηθούν ομάδες φοιτητών για να συμμετάσχουν
σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς, οι οποίες θα ενισχύονται με το κατ’ αποκοπή ποσό των
500 € για κάθε φοιτητή.4. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. να επιλέξει, κατόπιν
αιτιολογημένης απόφασης, τις προτάσεις εκείνες που προτίθεται να ενισχύσει μέχρι το ύψος
του ανώτατου κάθε φορά διαθέσιμου για τη δράση αυτή προϋπολογισμού, συνεκτιμώντας
τα παρακάτω κριτήρια:


α) Κριτήρια που αφορούν στους διαγωνισμούς, όπως:
– η παράδοση, η εμβέλεια και η αναγνωρισιμότητα ενός διαγωνισμού.
– ο αριθμός και το κύρος των συμμετεχόντων πανεπιστημίων σε κάποιο διαγωνισμό.
– οι απαιτήσεις για την προετοιμασία της συμμετοχής στον διαγωνισμό. – οι διαδικασίες
των κρίσεων.
– το ύψος των εξόδων συμμετοχής στον διαγωνισμό, τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού,
τις ημέρες παραμονής στο εξωτερικό για τις ανάγκες του διαγωνισμού.
– η διασύνδεση του διαγωνισμού με το πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων φοιτητών.


β) Κριτήρια που αφορούν στα Τμήματα/Σχολές , όπως:
– οι βάσεις εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.
– η πιστοποίησή τους και η αξιολόγησή τους.
– η συστηματική συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς.
– οι επιδόσεις τους κατά τη συμμετοχή τους σε προηγούμενους διεθνείς διαγωνισμούς.
– η προηγούμενη χρηματοδότησή τους από το Ι.Κ.Υ. για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς
διαγωνισμούς, η οποία μπορεί να αποτελεί λόγο για να προτιμηθεί η ενίσχυση κάποιων
άλλων αιτούντων, χωρίς, όμως, να αποκλείεται ένα Τμήμα/Σχολή που σημειώνει διαρκώς
επιτυχίες, να ενισχύεται κατ’ έτος, επιβραβεύοντας την σταθερή επίδοσή του που
αναδεικνύει τη χώρα διεθνώς.


5. Η χρηματοδότηση της συμμετοχής φοιτητών σε εθνικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα,
αποκλείεται.


6. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., τα οικεία Τμήματα /Σχολές
αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των
φοιτητών που θα συμμετάσχουν στις ομάδες που θα έχουν επιλεγεί για να ενισχυθούν
οικονομικά από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.Η αναλυτική αυτή κατάσταση θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο
των φοιτητών, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής,
ώστε να τους κατατεθεί απ’ ευθείας η οικονομική ενίσχυση από το Ι.Κ.Υ.
Τα οικεία Τμήματα θα προσκομίσουν ακόμη αποδεικτικό εγγραφής των εν λόγω
φοιτητών στον διαγωνισμό για τον οποίο θα έχουν επιλεγεί.


7. Ομάδες φοιτητών που συμμετείχαν σε διεθνή προκριματικό γύρο και προκρίθηκαν
στον τελικό γύρο ενός διεθνούς διαγωνισμού, μπορούν να ζητήσουν να χρηματοδοτηθούν
από το Ι.Κ.Υ. για να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των εξόδων συμμετοχής τους στον τελικό
γύρο του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως αν έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ.
για να συμμετάσχουν στον προκριματικό γύρο. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Ι.Κ.Υ. από
το οικείο Τμήμα/Σχολή. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. αποφασίσει να ενισχύσει τη
συμμετοχή των αιτούντων στον τελικό γύρο του διαγωνισμού, καταβάλλει το κατ’ αποκοπή
ποσό των 500 € ανά φοιτητή εν είδει βραβείου για τη διάκριση στον προκριματικό γύρο. Το
βραβείο θα κατατίθεται από το Ι.Κ.Υ. απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων
που θα υποδεικνύονται από τα ενδιαφερόμενα Τμήματα/Σχολές σε αναλυτική κατάσταση
που θα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το
πατρώνυμο των βραβευθέντων φοιτητών, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους
σε τράπεζα της ημεδαπής.


8. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός ή κάποιος φοιτητής που θα έχει
ενισχυθεί οικονομικά για να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό δεν συμμετείχε τελικά, το
οικείο Τμήμα/Σχολή οφείλει να ενημερώσει το Ι.Κ.Υ. προκειμένου αυτό να ανακτήσει το κατ’
αποκοπή ποσό που θα έχει καταβάλει στον φοιτητή, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.


Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726395 και
2103726346 και στα e- mail: spoulidaki@iky.gr και sbikaki@iky.gr.

Παρατάσεις προθεσμίας υποβολής αίτησης για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΑΠΘ

Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:"Χωρικός Σχεδιασμός Για Βιώσιμη Και Ανθεκτική Ανάπτυξη"

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ με ενεργές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ-Τμήμα Οδοντιατρικής

Grecruitment_Πρόγραμμα υποτροφιών για Απόφοιτους/ες, Τελειόφοιτους/ες Νηπιαγωγούς

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου