ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 51ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024-Λήξη 15/02/2023

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας το όραμά του για μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, προκηρύσσει για 51η χρονιά τη
χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.
Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2023.

Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του
Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για τα
ακόλουθα επιστημονικά πεδία:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2. Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές, Τεχνητή Νοημοσύνη – Ρομποτική
3. Ανάλυση Δεδομένων – Επιστήμη Δεδομένων
4. Ψηφιακές Τεχνολογίες, Τεχνολογίες Νέφους, Έξυπνες Συσκευές και
Τεχνολογίες Δικτύων (Η/Υ, Οπτικών, Ασύρματων επικοινωνιών)
5. Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα
6. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία
7. Επιστήμη Υλικών, Παραγωγή και διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
8. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
9. Γεωπονία
10. Βιολογία
11. Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων
12. Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής
13. Αναγεννητική Ιατρική
14. Μοριακή Ιατρική – Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία
15. Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας – Τεχνολογία Τροφίμων
16. Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού
Κινδύνου
17. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
18. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική
19. Προστασία Μνημείων
20. Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών:
1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να
πραγματοποιήσουν τις σπουδές που έχουν επιλέξει, καθώς όραμα του Ιδρύματος

Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για
όλους.
3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών
του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να φοιτήσει. Η γνώση αυτή
πιστοποιείται από αναγνωρισμένο πτυχίο για την αγγλική γλώσσα ή/και για
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα είναι απαραίτητη ή δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτηση
του.
4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον
τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον
8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, First Class Honours για
τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, 3,5/4 μόρια
για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά
Πανεπιστήμια. Για τελειόφοιτους ή απόφοιτους Πανεπιστημίων άλλων χωρών
ισχύει ισότιμη βαθμολογία, όπως αυτή ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Για τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές ή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, θα ληφθεί
υπόψιν κατά την αξιολόγηση και ο Μ.Ο. βαθμολογίας ή βαθμός του
μεταπτυχιακού τους διπλώματος.
5. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη
υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο.
Αποκλείεται η χρήση του χρόνου της υποτροφίας για τη λήψη ιατρικής
ειδικότητας.
6. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.
Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται
δεκτές.
7. Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1/9/2023 και εξής ανάλογα με την
επίσημη έναρξη του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν
αναδρομική ισχύ.
8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2023, μετά την
οποία δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση. Η υποβολή των αιτήσεων και των
λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά εδώ.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, υποτροφίες και λοιπές παροχές δεν
δύναται να συνεχίζονται πέραν του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας των
υποτρόφων. Ως εκ τούτου, οι σπουδές για τις οποίες ζητείται η χορήγηση υποτροφίας
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του
υποτρόφου, τηρουμένης της ελάχιστης διάρκειας σπουδών του οικείου κανονισμού
σπουδών.
Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αίτησής του με προσωπικό
e-mail.
Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που
θα εκδηλωθεί και από τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ιδρύματος

"Erasmus Careers" Staff Training "Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling." 

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024