Προκήρυξη για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε και προκηρύσσει την εισαγωγή δεκαπέντε (15) Υποψηφίων Διδακτόρων, στους τρείς Tομείς του Τμήματος:

1. Tομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

2. Tομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

3. Tομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

(β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά το άρθρο 46 του ν.4485/2017.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί/ες ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής προϋποθέσεις:

– Να είναι απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών τετραετούς διάρκειας σπουδών και να χαρακτηρίζονται ως ειδικές περιπτώσεις. Ο χαρακτηρισμός των εν λόγω αποφοίτων ως ειδικές περιπτώσεις πραγματοποιείται από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (Άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού), βάσει των παρακάτω κριτηρίων (α) επιδόσεις στις προπτυχιακές σπουδές (κατάταξη στο ανώτερο 10% σε συνδυασμό με ολοκλήρωση των σπουδών), υποτροφίες επίδοσης, βραβεία ή συνδυασμός των ανωτέρω ή (β) εξαιρετική επαγγελματική ή/και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

– Αίτηση ως εξαιρετική περίπτωση έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και φοιτητές/τριες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν έχουν ακόμα ορκιστεί. Οι τελευταίοι οφείλουν αντί αντίγραφου διπλώματος ή πτυχίου να υποβάλλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η αίτηση τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση αντίγραφου διπλώματος ή πτυχίου με την εγγραφή τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στο info@civil.auth.gr, από τις 7 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2022.

H αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, κριτηρίων.

O πίνακας με τα γνωστικά αντικείμενα των θέσεων των υποψηφίων διδακτόρων, θα είναι αναρτημένος στη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.civil.auth.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλέφωνο 2310-995698).

Αναλυτικά η Προκήρυξη

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου