Δικαιολογητικά Διορισμού

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το διορισμό είναι:

Για υπόχρεους

Για γενικούς γιατρούς

Για γιατρούς με θητεία

ΕΣΠΑ