Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος
20
232024
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς
φοιτητές, καλλιτέχνες
και εκπαιδευτικούς και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα
και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα
προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος
www
.fulbright.gr
Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες,
επικοινωνήστε με την κα Ελς Σιάκος Χάναππε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος /
Σύμβουλο
Υποτροφιών Fulbright, με email στο greekprogram@fulbright.gr
Παρακαλούμε πολύ όπως κοινοποιήσετε την ανακοίνωση στις ενδιαφερόμενες ομάδες.
____________________________________________________________________________________________________________
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT
Επισκέπτες Επιστήμονες
Εγγραφή από Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022 έως Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022
Απευθύνεται
σε μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) ΑΕΙ, καθώς και ερευνητικών ιδρυμάτων ή κέντρων της
ημεδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να διδάξουν ή να διεξαγάγουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα
χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον επιστημονικό τους τομέα από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου
σπουδών.
σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές/ερευνήτριες που βρίσκονται σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά
ιδρύματα στην Ελλάδα, και επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει έως τέσσερα χρόνια έρευνας στον επιστημονικό τους τομέα από
την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους έως την αρχή του κύκλου της υποτροφίας (Σεπτέμβριος
2022). θα δοθεί περιορισμένος αριθμός υποτροφιών (12).
Αναλυτικές
πληροφορίες
https://www.fulbright.gr/en/k2extrafields/scholarshipsforgreekcitizens/programs/fulbrightscholarprogram

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Εγγραφή από Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 έως Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να
ωφεληθούν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της έρευνάς τους.
Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση
της ερευνητικής πρότασης.
Αναλυτικές πληροφορίες

https://www.fulbright.gr/en/k2extrafields/scholarshipsforgreekcitizens/programs/fulbrightforeign
studentprogramvisitingresearchstudents

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2021 έως Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023
Απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα οι οποίοι
έχουν σημειώσει εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροφίες για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος στις
Ηνωμένες Πολιτείες και για συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου (Master’s).
Αναλυτικές πληροφορίες

https://www.fulbright.gr/en/k2extrafields/scholarshipsforgreekcitizens/programs/fulbrightforeign
studentprogramgraduatestudents

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT
Επαγγελματίες της Τέχνης
Εγγραφή από Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 έως Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023
Απευθύνεται σε ενεργούς καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης από οποιονδήποτε χώρο των εικαστικών,
λογοτεχνικών, παραστατικών και ψηφιακών τεχνών, της μαγειρικής τέχνης και της διακοσμητικής τέχνης, των
χειροτεχνών, του design, των επιμελητικών σπουδών, της κριτικής, της ιστορίας και της θεωρίας της τέχνης.
Απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να οξύνουν τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη
σταδιοδρομία τους, που αναζητούν ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να γνωρίσουν την πολιτιστική σκηνή των
Ηνωμένων Πολιτειών.
Αναλυτικές πληροφορίες

https://www.fulbright.gr/en/k2extrafields/scholarshipsforgreekcitizens/programs/fulbrightforeign
studentprogramartists

Δημιουργικοί Επαγγελματίες
(
Santa Fe Art Institutes International Thematic Residency Program)
Εγγραφή
από Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 έως Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023
Καταληκτική
Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023
Απευθύνεται σε δημιουργικούς επαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χώρου οι οποίοι ενδιαφέρονται

για το
Διεθνές και Θεματικό Πρόγραμμα Φιλοξενίας του Santa Fe Art InstituteSFAI. Το SFAI επιλέγει κάθε
χρόνο θεματικές ενότητες που κινούνται γύρω από ζητήματα τα οποία απασχολούν διάφορες τοπικές και

παγκόσμιες κοινότητες.

Αναλυτικές
πληροφορίες
https://www.fulbright.gr/en/k2extrafields/scholarshipsforgreekcitizens/programs/fulbrightforeign
studentprogramartistresidency

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Διακεκριμένα Βραβεία Διδασκαλίας
Αίτηση από Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 έως Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδάσκοντες οποιοδήποτε
αντικείμενο σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν σχολικοί βιβλιοθηκονόμοι,
υπεύθυνοι σχολικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης, ειδικοί σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων,
συντονιστές ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικοί από
άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών που απασχολούνται με μαθητές της πρωτοβάθμιας
ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον κατά το ήμισυ του χρόνου τους.
Αναλυτικές πληροφορίες

https
://www.fulbright.gr/en/k2extrafields/scholarshipsforgreekcitizens/programs/fulbright
distinguished
awardsinteachingprogramforgreekteachers
Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(
Study of the United States Institutes for Secondary EducatorsSUSI)
Αίτηση
από Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022 έως Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης
Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
Απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη διδασκαλία της αγγλικής

γλώσσας και σε επαγγελματίες
στο πεδίο της εκπόνησης αναλυτικών προγραμμάτων, της εκπαίδευσης καθηγητών
και της συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μελέτης των ΗΠΑ (Study of the United
States
Institute SUSI) έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και στόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και να
ενισχύσει την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα εκτός

Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνει χώρα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένω
ν Πολιτειών και εστιάζεται σε
συγκεκριμένες θεματικές ή ζητήματα από το πεδίο των Αμερικανικών Σπουδών.

Αναλυτικές πληροφορίες
https://www.fulbright.gr/en/scholarshipsforgreekcitizens/programs/studyoftheusinstitutesfor
secondaryeducators

  • Λήξη Υποβολής: 28 Απριλίου 2023

    Τοποθεσία: Ελλάδα