Πέντε υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές από την Ελληνική Εταιρία Εφοπλιστών

Πέντε νέες υποτροφίες από την ΕΕΕ έντε υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο προκήρυξε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Συγκεκριμένα:

■ Η ΕΕΕ, στη μνήμη του αειμνήστου προέδρου της Αντωνίου Χανδρή χορηγεί υποτροφία, σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ε.Ε. εκτός Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας), ύψους 10.000 ευρώ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

■ Επίσης, στη μνήμη του αειμνήστου μέλους της Ιωάννη Α. Αγγελικούση, χορηγεί υποτροφία σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ε.Ε. εκτός Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας), ύψους 10.000 ευρώ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022.

■« Η εταιρεία NEPTUNE LINES στη μνήμη του ιδρυτή της, Νικολάου Τραυλού, χορηγεί υποτροφία διαμέσου της ΕΕΕ, σε Πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ε.Ε. εκτός Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας), ύψους 10.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

■ Η κυρία Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά, χορηγεί υποτροφία διαμέσου της ΕΕΕ, σε Πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ε.Ε. εκτός Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας), ύψους 15.000 δολαρίων ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

■ Τέλος, η εταιρεία «Εκθέσεις Ποσειδώνια σειδώνια Α.Ε.» χορηγεί υποτροφία φία διαμέσου της ΕΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 σε Πανεπιστήμια των κρατών-μελών της (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) και της Μ. Βρετανίας, ύψους 10.000 ευρώ. Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της ΕΕΕ.

  • Λήξη Υποβολής: 15 Απριλίου 2022

    Τοποθεσία: Ελλάδα