Πρόσκληση σε Μηχανικούς και Επιστήμονες για την παρακολούθηση εργαστήριων επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «ENGINE-HUBs» από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.engine-hubs.eu/

ΕΣΠΑ