Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών/τριων στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση αρ.577/29- 6-2023) αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων (Γ΄ κύκλου σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ. 451/14-02-2018, τ.Β – ΦΕΚ τχ. Β 451/14.02.2018), ως εξής:

ΕΣΠΑ