Πρόγραμμα Φιλοξενίας Επιστημόνων στην EFSA – Guest Programme Call 2020

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), στα πλαίσια της ενίσχυσης της επιστημονικής συνεργασίας και της ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών με τους εταίρους της στα Κράτη Μέλη  έχει δημοσιεύσει την πρόσκληση για το πρόγραμμα φιλοξενίας επιστημονικού προσωπικού με τίτλο «Guest Programme Call 2020-EFSA/NS/GP/2020/01».

Προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι  η 30η Νοεμβρίου 2020.

1. Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες και επαγγελματίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της EFSA ή ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα έργα που σχετίζονται με τα επιστημονικά πεδία της EFSA.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε υποψηφίους από χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι είτε διδακτορικοί υποψήφιοι είτε υπάλληλοι από τη δημόσια διοίκηση, από δημόσιο διακυβερνητικό οργανισμό, από τον δημόσιο τομέα, από ανεξάρτητα πανεπιστήμια ή από ερευνητικούς οργανισμούς.

2. Που θα απασχοληθεί ο φιλοξενούμενος επιστήμονας και ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος;

Η απασχόληση των επιλεγμένων επιστημόνων μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε μονάδα ή τμήμα της  EFSA  (στα γραφεία της  EFSA ή εξ αποστάσεως)  και η διάρκεια του προγράμματος  μπορεί να είναι το πολύ 12 μήνες για όλους τους υποψηφίους εκτός από τους υποψήφιους διδάκτορες για τους οποίους η μέγιστη διάρκεια μπορεί να είναι 6 μήνες.

3. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτησή του αποκλειστικά μέσω διαδικτυακού εργαλείου (online tool) για δημοσιευμένες κενές θέσεις. Οι αιτήσεις μέσω email δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί ηλεκτρονικά για να θεωρηθεί έγκυρη.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ή δημιουργίας του προφίλ του, πρέπει να διαγράψει το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης ή να αλλάξει πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα προβλήματα παραμένουν, μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο εξυπηρέτησης της EFSA στη διεύθυνση servicedesk@efsa.europa.eu.

Η υπηρεσία θα είναι ενεργή από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.30 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ.

4. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων;

Η EFSA εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και δεν κάνει διακρίσεις για κανέναν λόγο.

Ο έλεγχος των αιτήσεων γίνεται βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των ικανοτήτων των υποψηφίων και των κινήτρων τους για συμμετοχή  στο πρόγραμμα καθώς και των προτεραιοτήτων εργασίας της EFSA, λαμβάνοντας υπόψη την διατήρηση ισορροπίας στην αναλογία εθνικότητας και φύλου.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα εξής:

·         Καλή γνώση Αγγλικών (ελάχιστο επίπεδο: B2 – σύμφωνα με το CEFR).

·         Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων (π.χ. ένορκη δήλωση ότι δεν έχουν ποινικό μητρώο).

·         Οι διδακτορικοί υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εγγεγραμμένοι σε διδακτορικό πρόγραμμα.

·         Οι υποψήφιοι από τη δημόσια διοίκηση/ιδρύματα ή διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς θα πρέπει να έχουν λάβει πριν υποβάλουν αίτηση τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού στον οποίο υπηρετούν.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα επιλεγούν από την EFSA λαμβάνοντας υπόψη:

·         Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο.

·         Το επίπεδο δέσμευσης της EFSA με τη χώρα/το ίδρυμα προέλευσης του υποψηφίου π.χ. υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασίας σε χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας-European Neighbourhood Policy (ΕΠΓ).

·         Τους τομείς προτεραιότητας της EFSA (συνδέονται με τη στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας της EFSA).

·         Τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη χώρα προέλευσης του υποψηφίου (για τις υπό ένταξη χώρες και χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας(ΕΠΓ).

·         Την καινοτομία του πεδίου γνώσης/εμπειρογνωμοσύνης.

Οι υποψήφιοι που περιελήφθησαν στον κλειστό κατάλογο (περιορισμένος αριθμός υποψηφίων)  μπορεί να κληθούν σε τηλεφωνική ή διαδικτυακή συνέντευξη για να συζητήσουν την καταλληλότητα για το ρόλο, τις αμοιβαίες προσδοκίες και την πιθανή ημερομηνία έναρξης.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν προσφορά τοποθέτησης, αναφέροντας την ημερομηνία έναρξης, τα καθήκοντα, τη διάρκεια της φιλοξενίας και τη λίστα των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν πριν από την ημερομηνία έναρξης.
Πριν από την έναρξη της περιόδου τοποθέτησης, ο επιλεγμένος υποψήφιος υποβάλει στην EFSA δήλωση στην οποία περιγράφονται όλα τα συμφέροντα που επικαλύπτονται με την αρμοδιότητα της EFSA για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των συμφερόντων που κατέχει ο υποψήφιος και εκείνων της Αρχής.

4. Τι ισχύει με την αποζημίωση κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση από την EFSA, η οποία δεν καλύπτει άλλα έξοδα πέρα από εκείνα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη φιλοξενία τους στην EFSA.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση είναι διαθέσιμες μέσω του συνδέσμου: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-guest-programme-call-2020-210

Τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: guestprogramme@efsa.europa.eu