Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (α)

Π.Μ.Σ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της, αναγκαίας σήμερα, ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Βασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας με βάση τη διακήρυξη της Alma Ata.

Ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος για το Π.Μ.Σ. είναι 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών: 10-31 Ιουνίου 2020 και 1-11 Σεπτεμβρίου 2020

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Π.Μ.Σ. Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας – Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας. Bασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δύο ειδικεύσεις

(Α) Δημόσια Υγεία
(Β) Πολιτική Υγείας

με ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος τους 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές (10 θέσεις ανά ειδίκευση).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών: 10-31 Ιουνίου 2020 και 1-11 Σεπτεμβρίου 2020 

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΔΠΜΣ Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. & Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Tα Τμήματα Ιατρικής ΑΠΘ και Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ προκηρύσσουν τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 στο “Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών”. (ΔΠΜΣ) «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ».

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Οδοντιατρικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνικής φιλολογίας και άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών της χώρας, (ή του εξωτερικού με αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμολογίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Υποβολή αιτήσεων: 

  • από 1-6- 2020 έως και 20-7 2020 
  • από 1-9-2020 έως και 11-9-2020

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. MSc on Human Reproduction – Ανθρώπινη Αναπαραγωγή – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

The Medical School of Aristotle University of Thessaloniki is starting a new “MSc on Human Reproduction” for healthcare professionals, especially obstetricians-gynecologists and endocrinologists, as well as graduates from the Departments of Biology, Molecular Biology, Genetics and other Departments of relevant academic fields. This MSc aims to extend the knowledge of the students on the subject of Human Reproduction. Its graduates will be able to work in positions of public and private sector, which require specialized knowledge on the subject of medically assisted reproduction, a necessity for a modern medical curriculum vitae. In addition, the possession of this MSc degree constitutes a requirement for further post-graduate studies or for the engagement in medical research. 

Application forms for the MSc in Human Reproduction will be accepted during the period May 25 to June 22, 2020.

Προκήρυξη MSc in Human Reproduction

ΔΠΜΣ Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών – Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, ΤΗΜΜΥ, Χημείας, Α.Π.Θ.

Η  Ε.Δ.Ε.  του  Διατμηματικού  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  «ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ  &  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ»  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Α.Π.Θ.,  (8/20-5-2020)  αποφάσισε την προκήρυξη εικοσιπέντε (25) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στον 12ο κύκλο  σπουδών του Προγράμματος (έναρξη: Οκτώβριος 2020). 

Το  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  απονέμει  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  (Μ.Δ.Ε.)  στις  Διεργασίες  &  Τεχνολογία  Προηγμένων  Υλικών.  Η  διάρκεια  φοίτησης  στο  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα, και δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής. 

Στο  πρόγραμμα, λόγω  της  ειδίκευσής  του,  γίνονται  δεκτοί  απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών,  Τμημάτων  Θετικών  Επιστημών  και  Επιστήμης  Υλικών  Πανεπιστημίων  καθώς  και  απόφοιτοι  αντίστοιχων  Τμημάτων  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  αναγνωρισμένων  ομοταγών  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής.  Επίσης,  γίνονται  δεκτοί  και  απόφοιτοι  Τμημάτων  συγγενούς  γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από  θετικές ή  τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό  (έως 20%) επί των εισαγομένων φοιτητών  και για τους οποίους η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δε συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού  διπλώματος του Παν/κού ή Πολυτεχνικού Τμήματος. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται  κατ’  αρχήν  δεκτές  προς  εξέταση  και  αιτήσεις  υποψηφιότητας  κατόχων  τίτλων  σπουδών  λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ.  

Διάστημα υποβολής αιτήσεων: από  1/6/2020  έως  30/6/2020. 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

ΔΠΜΣ Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών – Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. & Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο ή η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζονται με τον χώρο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Νομικής Επιστήμης – Δικαίου και της προστασίας του καταναλωτή. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) και κατά κατώτατο όριο σε δεκατέσσερις (14).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 15 Ιουνίου έως και 25 Αυγούστου 2020.

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Νομοθεσία και Τροφίμων Ποτών

Π.Μ.Σ. Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή – Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Χημείας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15 Ιουνίου έως και 25 Αυγούστου 2020. 

Προκήρυξη Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

Π.Μ.Σ. Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσειςμεταπτυχιακών φοιτητριών/των για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία».

Λειτουργούν τρείς (3) ειδικεύσεις:

– Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική
– Βιομηχανική Φαρμακολογία
– Κλινική Τοξικολογία

Η έναρξη των μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020.

Υποβολή αιτήσεων από 01/06/2020 έως 30/06/2020.

Η προκήρυξη του ΠΜΣ