Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία».

Συνολικά, το ΠΜΣ «Δημοσιογραφία» παρέχει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις:
α) Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή,
β) Παγκόσμια Δημοσιογραφία και
γ) Δημοσιογραφία
των Τεχνών και του Πολιτισμού.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος παρέχονται δύο από τις συνολικά τρεις ειδικεύσεις.

Έτσι, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύσσονται οι εξής δύο ειδικεύσεις:
α) Παγκόσμια Δημοσιογραφία
β) Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού.
Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
Στο ΠΜΣ «Δημοσιογραφία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας,
Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Προκήρυξη για την εισαγωγή εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Π.Μ.Σ. «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ»ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων», (ΦΕΚ ίδρυσης Π.Μ.Σ. 4551/Β’/15-10-2020).

Υποβολή αιτήσεων: έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η εμβάθυνση στους μηχανισμούς παθοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη των ενδοκρινών αδένων, στην έγκαιρη διάγνωση και διευρεύνηση, στη περιεγχειρητική φροντίδα και στις τεχνικές χειρουργικής θεραπείας αυτών. 

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021 και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο της “Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων”. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 120 ECTS, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων, και παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποβολή αιτήσεων: από 1/6/2021 έως και 31/7/2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Προκήρυξη για την εισαγωγή εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΠΜΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ» – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη», (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ 4521/Β’/14-10-2020).

Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει όλους εκείνους τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την παρακολούθηση της υγείας του χειρουργικού ασθενή, προκειμένου να αντιμετωπίζουν σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα την πορεία της υγείας του.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προτεινόμενου ΠΜΣ θα εκπαιδευτούν στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

  • Διάγνωση των Χειρουργικών Λοιμώξεων
  • Εκπαίδευση στη Παθοφυσιολογία των Χειρουργικών Λοιμώξεων
  • Χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης των χειρουργικών λοιμώξεων
  • Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών σύμφωνα με τους κανόνες που τηρούνται παγκοσμίως και κυρίως για την περιεγχειρητική χρήση αυτών
  • Χρήση των νέων αντιμικροβιακών παραγόντων και τεχνικές τοπικής χορήγησης
  • Ορθολογιστική χρήση των ξένων σωμάτων προς αποφυγή λοιμώξεων και αντιμετώπιση αυτών
  • Συσχέτιση μικροβιώματος με τη λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου
  • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021 και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη “. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων και δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Στο ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποβολή αιτήσεων: από 1/6/2021 έως και 31/7/2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Προκήρυξη για την εισαγωγή εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΠΜΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ» / MSc-Surgical Oncology of the GastrointestinalΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού», (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ 4521/Β’/14-10-2020).

Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη χειρουργική αντιμετώπιση των κακοηθών παθήσεων – πρωτοπαθών και μεταστατικών- αποκλειστικά των οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της συχνότητας των νεοδιαγνωσθέντων κακοήθων παθήσεων του πεπτικού και ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες καθιστά επιτακτική ανάγκη την εξειδίκευση στη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η μόνη και οριστική θεραπεία των παθήσεων αυτών είναι η χειρουργική, η οποία σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται και με θεραπευτικά πρωτόκολλα χημειο- ή/και ακτινοθεραπείας. Στη Δυτική Ευρώπη και στις Η.Π.Α., η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί πεδίο αποκλειστικής ενασχόλησης χειρουργών, εξειδικευμένων στη Χειρουργική Ογκολογία, ενώ είναι πλέον γεγονός ο διαχωρισμός της Ογκολογίας σε Χειρουργική και Παθολογική.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021 και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού”. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 120 ECTS, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων και δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Στο ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ.

Υποβολή αιτήσεων: από 01/06/2021 έως και 1/9/2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Πρόσκληση για την εισαγωγή εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΠΜΣ «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ» / “MSc-SALIVAN GLANDS DISORDERS”ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Στο Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. πρόκειται να λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων», (ΚΑΔ ίδρυσης 25982/24.5.2021)

Σκοπός του ΠΜΣ είναι εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην αντιμετώπιση των παθήσεων των σιελογόνων αδένων. Οι σιελογόνοι αδένες και οι παθήσεις τους αποτελούν ένα μέγαλο τμήμα της καθημερινής κλινικής ενασχόλησης πολλών ειδικοτήτων με προεξάρχουσα την Ωτορινολαρυγγολογία, αλλά και την Γναθοπροσωπική Χειρουργική, την Γενική Χειρουργική, την Παιδιατρική, την Γενική Παθολογία, Ογκολογία καθώς και τις ειδικότητες απεικόνισης, όπως της Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής. Η πληθώρα των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην θεραπεία των παθήσεων αυτών καταδεικνύει το εύρος αλλά και την πολυπλοκότητα στην σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική των σιελογόνων αδένων.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ συμπεριλαμβάνει την χειρουργική ανατομία των σιελογόνων αδένων ως μια απαραίτητη γνώση για τον ιατρό που θα χρειαστεί να παρέμβει χειρουργικά στην περιοχή αυτή, την φυσιολογία – παθοφυσιολογία τους, την παθολογία σε παιδιά και ενήλικες, την διαγνωστική προσέγγιση και τις θεραπευτικές δυνατότητες (χειρουργικές, ελάχιστα παρεμβατικές και φαρμακευτικές) που υπάρχουν έως σήμερα. Ειδικότερα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις ελάχιστα παρεμβατικές μεθόδους όπως η σιαλενδοσκόπηση και οι εγχύσεις φαρμάκων τοπικά εντός των σιελογόνων αδένων, καθώς και στις φαρμακευτικές επιλογές που αφορούν στην θεραπεία των φλεγμονωδών παθήσεων.  

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021 και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο των “Παθήσεων Σιελογόνων Αδένων”. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων, και παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ “Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων” έχουν οι ιατροί εν αναμονή για την ειδικότητα, ειδικευόμενοι, ειδικευμένοι ιατροί Ωτορινολαρυγγολογίας, Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Παιδιατρικής, Παιδοχειρουργικής, Γενικής Χειρουργικής, Γενικής Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, καθώς και οι πτυχιούχοι Οδοντιατρικής. Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και οι τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των ανωτέρω Τμημάτων, με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο ΠΜΣ.

Υποβολή αιτήσεων: από 2/6/2021 έως και 31/8/2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» (ΦΕΚ ίδρυσης 3339/τ.Β’/10-8-2018).

Το ΠΜΣ είναι διάρκειας 1 έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Τέλη φοίτησης δεν προβλέπονται.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση επιλογής τους, η έγκριση της αίτησης τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στο ΠΜΣ.

Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας
Ο φάκελος υποψηφιότητας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.

Αναλυτικά η Προκήρυξη