Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (ε)

Π.Μ.Σ. Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία ( Εφαρμοσμένη Ανατομία)», πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και θα δεχθεί υποψηφίους για εγγραφή το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021.

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων: από 06/07/2020 έως 27/07/2020 και από 31/08/2020 έως 30/09/2020