Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (δ)

Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ) και Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ) προκηρύσσουν σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 στο “Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” (ΔΠΜΣ) :                                                                                

Στο ΔΠΜΣ «Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής, Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων,  καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων μπορεί να κριθεί απαραίτητη για τους αποφοίτους Τμημάτων με μικρότερη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Επίσης το ΔΠΜΣ μπορεί να δέχεται ως ακροατές και ακροάτριες άτομα τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες των υποψηφίων για φοίτηση, επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι τρία (3) επιμέρους μαθήματα (μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕ και του διδάσκοντα του κάθε μαθήματος) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΔΠΜΣ. Οι ακροατές και ακροάτριες δε θα μπορούν να  λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά μόνο βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως Παρασκευή  10/7/ 2020

          

Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 προκηρύσσει 25 (είκοσι πέντε) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» σε τρεις κλάδους ειδίκευσης:
α) Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον (Engineering Geology & Environment)
β) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics & Seismology)
γ) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment)

Γίνονται δεκτοί: Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών
Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00

Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Από το Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα φοιτήσουν δέκα (10) μεταπτυχιακοί φοιτητές.


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των τμημάτων Θετικών Επιστημών
    (Γεωλογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής), Γεωτεχνικών και
    Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και
    Μηχανικών) και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών συναφούς αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων
    Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, από Δευτέρα 21-9-2020 έως Παρασκευή 9-10-2020.