Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

Π.Μ.Σ. Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Soil, Water, Energy Resources and Agricultural Environment Management)” (ΦΕΚ 4462/8-10-2018, τ.Β’) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και δεν περιλαμβάνει δίδακτρα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής Γεωτεχνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών επιστημών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών τμημάτων, καθώς επίσης και κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

Π.Μ.Σ. Φυσικής Περιβάλλοντος Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.

Το ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ προκηρύσσει 10 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το έτος 2020-2021.

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων:
i. Σχολών Θετικών Επιστημών,
ii. Πολυτεχνικών Σχολών,
iii. Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
iv. Περιβάλλοντος,
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
v. πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων των ΑΣΕΙ.

Η υποβολή αιτήσεων είναι ανοικτή μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες