Προκηρύξεις ΠΜΣ Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

Π.Μ.Σ. «Δερματοσκόπηση»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρόκειται να λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Δερματοσκόπηση”, από τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτος 2021-2022.

Στο υπό ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνουν δεκτοί τριάντα (30) πτυχιούχοι των των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελοιόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα εισακτέων οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί στο ΠΣΜ. Η πρόσκληση αφορά ιατρούς ειδικευμένους ή ειδικευόμενους στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία, καθώς και απόφοιτους Ιατρικής που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για την ειδικότητα της
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την πρόθεση συμμετοχής τους έως 30/4/2021.

Π.Μ.Σ. «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων»

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο
όριο, τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων»
(ΦΕΚ ίδρυσης Π.Μ.Σ. 6097/Β’/31-12-2020)

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που δύνανται να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι:
1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017).
2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο
ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι
συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ειδικότερα οι κατηγορίες ανά ειδίκευση θα είναι:
α) Για την ειδίκευση 1 µε τίτλο “Εφηβική Ιατρική (Adolescent Medicine)” θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστηµών Υγείας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
β) Για την ειδίκευση 2 µε τίτλο “Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων (Psychosocial
and Pedagogical Adolescent Care)
” θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πανεπιστηµιακών Σχολών Φιλοσοφικής, Θετικών επιστηµών, Παιδαγωγικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οµοταγών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειµένου
κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 26/1/2021 έως και 19/2/2021