Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
« ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 – Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.


Το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. προτίθεται να οργανώσει και να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων.

Επισημαίνεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι, η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ίδρυσης ή τροποποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος. Συγκεκριμένα, μετά τη δημοσίευση ίδρυσης ή τροποποίησης του Προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα υπάρξει προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος και πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση αιτήσεων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλλει αφενός στην διεύρυνση των γνώσεων στον Τομέα της Φυτοπροστασίας και αφετέρου στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους του Τμήματος Γεωπονίας και άλλων συναφών Τμημάτων. Επιπλέον στόχος είναι, η παροχή χρήσιμων και σύγχρονων γνώσεων σε πτυχιούχους που απασχολούνται ήδη επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο χώρο της φυτοπροστασίας, ώστε να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους.

Ειδικότερα στόχος του εν λόγω ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων που σχετίζονται με την αναγνώριση εντόμων και τη διάγνωση/ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων, των ζημιών που προκαλούν και την αντιμετώπισή τους. Με τις γνώσεις αυτές οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα είναι σε θέση να διαγνώσουν με επιτυχία προβλήματα των καλλιεργειών και να συστήνουν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής τους, ώστε να μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σε εταιρίες, σε υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου (ΥΠΑΑΤ ή Περιφέρειες) αλλά και σε άλλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη φυτοπροστασία. Επιπλέον το προτεινόμενο πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους/τις αποφοίτους του για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα να κατευθυνθούν σε μία ευρεία θεματολογία έρευνας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) μαθημάτων, η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 20 Αυγούστου 2021.

Πρόσκληση

Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Άθληση και Υγεία” – Τμήμα Ιατρικής & Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Άθληση και Υγεία», των τμημάτων Ιατρικής & Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022, ανακοινώνει ότι θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή σε δύο γνωστικές κατευθύνσεις:

Αθλητιατρική
Άσκηση και Σωματική Υγεία

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ως εξής: Πτυχιούχοι Ιατρικής, Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι., Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

Διάστημα υποβολής αιτήσεων: από 1/9/2021 έως 15/9/2021

Ανακοίνωση Προκήρυξης

Επίσημη Προκήρυξη