Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» – Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την Υπουργική απόφαση με αριθμό 5739/2019 (ΦΕΚ Β’ 3943) «Έγκριση τροποποίησης της απόφασης της Συγκλήτου 31373/27-7-2018 (ΦΕΚ 3784/ τ.Β΄/3-9-2018) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

 1. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
 2. Στοματολογία

  Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί είναι:
  Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (που αναφέρει αναλυτικά διδακτικές μονάδες, αναλυτική βαθμολογία με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η: 20/07/2021.

Αναλυτικά η Πρόσκληση

ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής/ Science and technology of prosthetic dentistry» – Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής/ Science and technology of prosthetic dentistry» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση Αρ. 32096/2019 (ΦΕΚ τ.Β 3114/05-08-2019) «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στις ακόλουθες

Ειδικεύσεις:

 1. Προσθετική
 2. Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο
 3. Οδοντική Τεχνολογία

  Κατηγορίες υποψηφίων:
  Για την Ειδίκευση «Προσθετική» είναι:
  α) πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
  β) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

  Για την Ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» είναι:
  α) πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
  β) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
  γ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού (άρθρο 34 εδάφιο 1 της παρ. 1) μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, εφόσον υπηρετούν στο Α.Π.Θ., και η «Προσθετική» ως γνωστικό αντικείμενο είναι συναφής με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

  Για την Ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία» είναι:
  α) απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
  β) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η: Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, 2021.

Αναλυτικά η Πρόσκληση

Π.Μ.Σ. «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (OKE & EB)- Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)» – Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (OKE & EB)/ Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση Αρ.31378/2018 (ΦΕΚ 3841/6-9-2018/τ.Β΄) «Ίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (ΟΚΕ & ΕΒ)»/«Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Κατηγορίες υποψηφίων:
Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής:
Σε αυτούς περιλαμβάνονται πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής,
Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής), Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Χημ. Μηχανικών),
Βιολογικών και Θετικών επιστημών (Φυσικών, Χημικών, Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης Πληροφορικής κ.α) και
άλλων συναφών ειδικοτήτων. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, 2021

Αναλυτικά η Πρόσκληση