Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ :«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ» Τμήμα Ιατρικής, Νομικής, Οδοντιατρικής και Θεολογίας Α.Π.Θ.

Tα Τμήματα Ιατρικής, Νομικής, Οδοντιατρικής και το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 στο “Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “. (ΔΠΜΣ) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ».  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και: α) πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και β) πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Υποβολή αιτήσεων: ΔΠΜΣ από Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Αίτηση

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομιών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙιΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος και είναι εντατικού χαρακτήρα.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΙιΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. (παλαιοί απόφοιτοι) Επιστημών Υγείας, και πιο συγκεκριμένα απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Διοίκησης και Ιατρικών Εργαστηρίων. Επίσης, απόφοιτοι συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων, όπως Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Επειδή στη σύγχρονη πρακτική καθήκοντα manager υγείας καλούνται να ασκήσουν και άλλοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν μετά από απόφαση της ΕΔΕ να γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής Σχολής ή Σχολής Τ.Ε.Ι. (παλαιοί απόφοιτοι). Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Αίτηση

Π.Μ.Σ. – «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ», Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει είκοσι (20) (30 υπό την προϋπόθεση έκδοσης ΦΕΚ έως την έναρξη των μαθημάτων της χειμερινής περιόδου) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2021-2022 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ»                                                                                                                               

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Ιατρικής (Νοσηλευτικής υπό την προϋπόθεση έκδοσης ΦΕΚ έως την έναρξη των μαθημάτων της χειμερινής περιόδου) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Υποβολή Αιτήσεων: από Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Αίτηση

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

Το Τμήμα  Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)  προκηρύσσουν 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 στο  “Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” (ΔΠΜΣ)  «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ   ΚΑΙ   ΗΠΙΕΣ   ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   (SOFT   SKILLS)   ΣΤΙΣ  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ».   Το πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με  αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, προκειμένου οι πτυχιούχοι  των  Επιστημών  Υγείας  να  ανταποκρίνονται  επιτυχώς  στις  απαιτήσεις  του επαγγέλματός τους και στις εξελίξεις της εποχής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ενός (1) έτους.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο  ΔΠΜΣ  γίνονται  δεκτοί  πτυχιούχοι  των  Τμημάτων  Ιατρικής,  Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Ειδικοί Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές) και άλλων  συναφών   Τμημάτων  Α.Ε.Ι,   Τ.Ε.Ι   (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής  εργασίας,  Παιδαγωγοί) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, ΑΤ.Ε.Ι ή άλλων  Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Αίτηση

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ», Τμήμα Ιατρικής και Γεωλογίας Α.Π.Θ., Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικων Μηχανικών ΠΡΩΗΝ ΑΤΕΙΘ

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ), Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΠΘ), Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ), και  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕΙΘ),  προκηρύσσουν σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 στο “Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” (ΔΠΜΣ) :  «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ­ΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ».                                                           

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευ­τικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Γεωλο­γίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών – Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ, Επιστη­μών Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Διατροφολογίας, Αισθητικής-Κοσμητολογίας και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διϊδρυματικής Επιτροπής (εδε). υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν τις προϋποθέσεις.

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Αίτηση

Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές – Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας» Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2021–2022 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές – Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας».

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Δυνατότητα εισαγωγής έχουν απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Βιολογικών και Φυσικών Επιστημών, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (όπως Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων) και άλλων συναφών Σχολών. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αρκεί να φέρουν τον τίτλο του τεχνικού εξωσωματικής κυκλοφορίας (perfusionist).

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Αίτηση

CALL FOR APPLICATIONS TO MSc: «APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY», Departments of Medicine and Veterinary Medicine of Auth

The Departments of Medicine and Veterinary Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki are launching for the first year a Master of Science (MSc) in “APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY”.

Duration of studies:  

The MSc lasts 1 full academic year (2 academic semesters including the summer) and the students will complete a 75-ECTS program.

English language:
To ensure an international group of distinguished tutors and an international class of fellow students, all modules are held in English. The MSc Thesis is also written in English.

Prospective Students
Potential students include: Medical Doctors as well as all other graduates from a health-related undergraduate program. In addition, the MSc committee will consider and decide upon applications from BSc holders from other non-healthcare studies.

Number of Enrolments
The maximum number of accepted students is set to thirty (30) students.

The MSc committee will re-consider the maximum number of accepted students based on the number of applications received.

Applications  Prospective students should apply for this MSc from Tuesday 1st June 2021 up to Thursday 29th June 2021.

Call for application

Application form