Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

ΠΜΣΧειρουργική Ογκολογία Πεπτικού”-παράταση προκήρυξης

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού».

Κατηγορίες εισακτέων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι:

1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017.

2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

3) Στο ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Εισήγηση για την Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπή.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα από 24/10/2022 έως και 11/11/2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: dimmilonas@auth.gr.

Τέλη φοίτησης

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄ εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Σάκης Μηνοβγιούδης), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-14.00. Τηλ.: 231331 2162 // e-mail: aminov@auth.gr

Αίτηση

Αναλυτικά η Προκήρυξη/Παράταση

ΠΜΣ “Ιατροδικαστική – Ψυχιατροδικαστική” 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., προκηρύσσειτην εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα πέντε (45) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων θα είναι η ελληνική και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι:
1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017).
2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
3) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80), ή δεν ανήκει στα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Εθνικού Μητρώου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Συγκεκριμένα, στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική» δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και οι απόφοιτοιτων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι εισακτέοι/ες θα είναι ισάριθμοι/ες για τις κατηγορίες των Ιατρών, Νομικών, Δικαστικών Λειτουργών, Σωμάτων Ασφαλείας και των υπόλοιπων κατηγοριών. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής από υποψηφίους/ες που ανήκουν σε κάποια εκ των ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών, ο αριθμός των υποψηφίων που αναλογούσε σε αυτή, θα κατανέμεται στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες ισάριθμα.

Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 31/10/2022 έως και 16/01/2023 εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: msc-forensic_m_mh@med.auth.gr.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «ΙατροδικαστικήΨυχιατροδικαστική»: τηλ.: 2310 999053 και ώρες 11:00-12:00 π.μ., e-mail: mscforensic_m_mh@med.auth.gr.

Αίτηση

Αναλυτικά η προκήρυξη

ΕΣΠΑ