Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» Προκήρυξη θέσεων για την υποβολή αιτήσεων εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών   στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “MSc-APPLIED PRENATAL DIAGNOSIS” Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Στο Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. πρόκειται να λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος», (ΦΕΚ δημοσίευσης ίδρυσης, 2300/Β΄/1-6-2021).

Το ΠΜΣ με τίτλο “Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος” έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο του προγεννητικού ελέγχου. Ο προγεννητικός έλεγχος εστιάζει στη διερεύνηση των προβλημάτων μεταξύ ενός μεγάλου πληθυσμού με προσιτές και μη επεμβατικές μεθόδους. Η προγεννητική διάγνωση επικεντρώνεται στην αναζήτηση πρόσθετων λεπτομερών πληροφοριών συγκεκριμένων παθήσεων και οι μέθοδοί της μπορεί να είναι περισσότερο επεμβατικές.

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Α΄ κύκλου σπουδών Ιατρικής, Βιολογίας ή Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοπληροφορικής, υποψήφιοι ή ειδικευόμενοι για την ειδικότητα της Μαιευτικής, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, άρθ. 43, Ν 4485/2017).

Υποβολή αιτήσεων: από 7/6/2021 έως και 31/8/2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ / PAEDIATRIC DENTISTRY» – Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
διοργανώνει αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ / PAEDIATRIC DENTISTRY».

Οι Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της Ευρωπαϊκής
    Ένωσης
  2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (που αναφέρει αναλυτικά διδακτικές μονάδες, αναλυτική βαθμολογία με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. της Παιδοδοντιατρικής θα κρίνει την επάρκεια και καταλληλότητα των υποψηφίων κατά περίπτωση και, σε περίπτωση επιλογής, για να λάβουν αυτοί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) θα πρέπει το αργότερο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να έχουν λάβει την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν δήλωση ότι, αμέσως μετά την επιλογή τους το αργότερο, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 1/7/2021

Περισσότερες Πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών” να υποβάλουντις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο ή η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζονται με τον χώρο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Νομικής Επιστήμης – Δικαίου και της προστασίας του καταναλωτή. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από τη
Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) και κατά κατώτατο όριο σε δεκατέσσερις (14).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 14 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου 2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΠΜΣ «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ διαρκεί τρία (3) εξάμηνα αποδίδοντας ενενήντα (90) μονάδες του European Credit Transfer System (ECTS). Μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το γ΄ εξάμηνο, το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (ΜΔΣ) στην «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» σε μία από τις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:

Ειδίκευση «Βασικής Ιατρικής Έρευνας»: Δέκα (10) θέσεις
Ειδίκευση «Κλινικής Ιατρικής Έρευνας»: Είκοσι (20) θέσεις

Η ειδίκευση ορίζεται από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και όχι αναγκαστικά από την ειδικότητα του. Η επιλογή κατεύθυνσης αποτελεί σημαντική απόφαση του μεταπτυχιακού φοιτητή γιατί καθορίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών που θα ακολουθήσει, όσο και το αντικείμενο και τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας που θα εκπονήσει.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Σχολών ή Τμημάτων Ιατρικής και άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων πανεπιστημίων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) της ημεδαπής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων: Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021
και Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Τετάρτη 15/09/2021, ώρα 18:00 (διαδικτυακά, e-learning ΑΠΘ)
Ημερομηνία συνεντεύξεων: Πέμπτη 16/09/21, Γραμματεία του ΠΜΣ (διαδικτυακά, μέσω του συστήματος Zoom)

Οδηγίες προς υποψηφίους

«Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)» – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης, Οικονομικών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία σε
συναφές αντικείμενο.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 3/5/2021 έως 20/6/2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο:
«Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration-ΜΒΑ» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών – Α.Π.Θ.

Από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 3/5/2021 έως 13/6/2021

Αναλυτικά η Ανακοίνωση