ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Α.Π.Θ.

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και η Νομική Σχολή (Μονοτμηματική) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσουν την εισαγωγή πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τρεις (3) Εξειδικεύσεις: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας/μία κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήματα του Α.Π.Θ., και το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων θα γίνουν δεκτοί/ές στο ΔΠΜΣ ως υπότροφοι οι δύο (2) αριστεύσαντες/ασες φοιτητές/ριες σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/ριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες αντί του αντίγραφου πτυχίου θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνει μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχριτην Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 24.00

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός
Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός