Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

Π.Μ.Σ – Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική ΤοξικολογίαΤμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή (με
ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική
Τοξικολογία».
Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 3 εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας, σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική και Βιομηχανική
Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία.
Λειτουργούν τρείς (3) ειδικεύσεις:

 • Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική
 • Βιομηχανική Φαρμακολογία
 • Κλινική Τοξικολογία

  Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021.

Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν:

 1. Για την ειδίκευση «Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής»:
  Κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής της ημεδαπής και
  αλλοδαπής.
 2. Για την ειδίκευση «Βιομηχανική Φαρμακολογία»:
  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής:
  α) Πτυχιούχοι Ιατρικής
  β) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας,
  Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) σχολών
  της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία και Τοξικολογία.
  γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
  και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο
  τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.
 3. Για την ειδίκευση «Κλινική Τοξικολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και
  αλλοδαπής Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας και
  Βιοτεχνολογίας.

Υποβολή αιτήσεων: από 01/06/2021 μέχρι και 31/07/2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη