Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

Π.Μ.Σ. – Χημική και Βιομοριακή Μηχανική – Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την προκήρυξη 20 θέσεων, για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Χημική και Βιομοριακή Μηχανική” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:

Ειδίκευση 1:
Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
Chemical and Biomolecular Engineering in Health and Food
Ειδίκευση 2:
Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment

*Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του ΠΜΣ (ενδεικτικά Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ.α.). Επιπλέον, υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους, με την υποχρέωση μόλις λάβουν το δίπλωμα/πτυχίο τους, να το καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15η Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη