Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

ΠΜΣ “Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών”

Το Τμήμα Γεωπονίας προκηρύσσει έως σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών».

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών, των οποίων το πτυχίο ή η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζονται με τον χώρο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Νομικής Επιστήμης – Δικαίου και της προστασίας του καταναλωτή. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31 Αυγούστου 2023. Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 6970037293, e-mail: msc-foodlaw@agro.auth.gr 

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: https://foodlaw.web.auth.gr/

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΜΣ «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή»

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δεκατέσσερις (14) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή».

Το ΠΜΣ είναι εντατικό και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και μία θερινή περίοδο.

H γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Χημείας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για το πανεπιστημιακό έτος 2023-24, η αξιολόγηση των υποψήφιων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ περιλαμβάνει:
α) γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα υποβάθρου της Επιστήμης Τροφίμων (Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων).
Η εξέταση για τους υποψηφίους γίνεται σε δύο από τα τρία αυτά μαθήματα, κατόπιν επιλογής τους.
β) γραπτές εξετάσεις για την επάρκεια ή μη της γνώσης των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα.
γ) προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες: 

ΠΜΣ “Βυζαντινή Φιλολογία”

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 577/29-6- 2023) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 2990/22-7-2019, τ.Β, ως εξής:

Στον Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Φιλολογίας (ΒΥΦ) του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 11–29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο, τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

Aναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΜΣ “Γλωσσολογία”

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 577/29-6-2023) αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 3445/17-8- 2018, τ.Β., ως εξής:

 • Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΘΕΓ) θέσεις 10
 • Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας (ΙΒΓ) θέσεις 5

Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 11-29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο και τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΜΣ “Κλασική Φιλολογία”

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 577/29-6- 2023) αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 3558/22-8 -2018, τ.Β, ως εξής:

 1. Ειδίκευση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ):θέσεις 7
 2. Ειδίκευση Λατινική Φιλολογία (ΛΦΙ): θέσεις 5

Στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:  11-29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο (αρχαία ελληνικά και λατινικά) και τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

ΠΜΣ “Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία”

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 577/29- 6-2023) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές (Β΄κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 2970/19-7-2019, τ.Β., ως εξής:

Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Β’ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 11-29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο και τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

ΠΜΣ “Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές”

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 577/29- 6-2023) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές (Β΄κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 2970/19-7-2019, τ.Β., ως εξής:

Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Β’ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 11-29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο, τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.lit.auth.gr) καθώς και την ιστοσελίδα του προγράμματος της ΝΕΦ, που είναι ο εξής: https://pmsnef.lit.auth.gr/

ΠΜΣ «Δημοσιογραφία»

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία».

Συνολικά, το ΠΜΣ «Δημοσιογραφία» παρέχει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις: α) Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή, β) Παγκόσμια Δημοσιογραφία και γ) Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού. Κάθε ακαδημαϊκό έτος παρέχονται δύο από τις συνολικά τρεις ειδικεύσεις.

Έτσι, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προκηρύσσονται οι εξής δύο ειδικεύσεις:

α) Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή

β) Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού.

Στο ΠΜΣ «Δημοσιογραφία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ακόμη, δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/-τές οι οποίες/-οι καθίστανται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κατά την περίοδο Ιουνίου 2023. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/-ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023. Η εγγραφή, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΜΣ «Επικοινωνία»

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία».

Συνολικά, το ΠΜΣ «Επικοινωνία» παρέχει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις: α) Πολιτική Επικοινωνία, β) Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία και γ) Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού. Κάθε ακαδημαϊκό έτος παρέχονται δύο από τις συνολικά τρεις ειδικεύσεις.
Έτσι, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προκηρύσσονται οι εξής δύο ειδικεύσεις:
α) Πολιτική Επικοινωνία
β) Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία.

Στο ΠΜΣ «Επικοινωνία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πρέπει έως και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητκά, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://communication.jour.auth.gr/application/

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

MA in Digital Media, Communication and Journalism

The pathway focuses on the new nexus between media, culture and society forged in the digital age. Specifically, it addresses the impact and implications of the digital transformation, with particular emphasis to the fields of media/cultural industries, connective media, and civil society.

Learning Objectives

 • Critical understanding of the new media environment
 • Skills in digital content production
 • Effective use of digital platforms and tools in engaging audiences
 • Expertise in successfully transitioning an organization to digital

Program Details

Digital Media, Communication and Journalism is a full-time (90 ECTS) English language Master’s program, the first of its kind among Greek public Universities. Designed to combine practice-based learning with sustained theoretical reflection, the intensive 12 months post-graduate program includes two course semesters and a third one, dedicated to the research and writing of a Thesis.

Program Structure

The structure of the program has been designed with a view to combine in-depth specialization with students’ freedom to select a set of courses that best matches their research and professional interests.

For the successful completion of each pathway students must:

 • Take the core course of the preferred pathway
 • Select at least 3 electives offered in the preferred pathway
 • Select up to 2 electives offered by the other two pathways
 • Complete a dissertation on a topic related to the subject areas covered by the preferred pathway.
SemesterCoursesDescriptionECTS
1st3 courses1 core course (10 ECTS) and 2 electives (20 ECTS) 1 of which can be from another pathway30
2nd3 courses3 electives 1 of which can be from another pathway30
1st and 2nd Semester Credits60
3rdDissertation30
Total Credits90

Academic title 

Hold a Bachelor’s Degree (BA) from a Greek or a foreign university or advanced technological educational institution, at a 2.1 level or equivalent grade (eg. B, very good, etc) in one of the following disciplines Journalism, Communication, Advertising Marketing, Political, Social and Cultural Studies, Economics, Comparative, European and International Studies, History, Anthropology, Psychology, Sociology, Philosophy, Archeology, History of Arts and Foreign Languages.

Academic References 

Provide two reference letters to prove academic ability and suitability for the program. However, one of the references can be from an employer, if the professional experience is related to the selected pathway.

English Language

Provide evidence of sufficient command of both spoken and written English, which correspond at least to the level C1 of the Common European Framework (CEF) proficiency levels. Acceptable language certificates are the British Council IELTS level 7, the TOEFL iBT 110-120, the TOEIC score 880, the Cambridge English Advanced (CAE), the PTE Academic (ESOL) level 2, and other similar accreditations.

More in: https://media.jour.auth.gr/

ΠΜΣ “Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή”

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) με τίτλο:
“ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” (ΦΕΚ τ.Β’ 3834/06-09-2018).
Το ΠΜΣ δίνει έμφαση στις ακόλουθες θεματικές επιστημονικές περιοχές: Ανθοκομία, Βιομετρία-Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός, Γεωργία, Δενδροκομία, Λαχανοκομία,Μελισσοκομία, Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος και Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής”

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής/ Science and technology of prosthetic dentistry» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ [Οργάνωση και Λειτουργία Προγραμμάτων Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου Σπουδών] του Ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α ́/21-07-2022), «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση Αρ. 32096/2019 (ΦΕΚ τ.Β 3114/05-08-2019) «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

 • Προσθετική (6 θέσεις)
 • Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο (για το ακ.έτος 2023-24 δεν προκηρύσσονται θέσεις)
 • Οδοντική Τεχνολογία (για το ακ.έτος 2023-24 δεν προκηρύσσονται θέσεις)

Κατηγορίες υποψηφίων:

Για την Ειδίκευση «Προσθετική» είναι:

α) πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής,

β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της αλλοδαπής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν λάβει ήδη την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (βάσει των άρθρων 304, 307 του Ν.4957/2022). Ο τίτλος σπουδών και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (που αναφέρει ECTS, αναλυτική βαθμολογία κάθε μαθήματος με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) θα πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Ο αριθμός εισακτέων κατά το ακ. Έτος 2023-24 ορίζεται στην Ειδίκευση «Προσθετική» κατ’ ανώτατο όριο σε έξι (6) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09.00 πμ και θα ακολουθήσει η πρακτική εξέταση δεξιοτήτων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η: Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, 2023.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδοντιατρικής. Έναρξη προγράμματος: Οκτώβριος 2023.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dent.auth.gr/

Πληροφορίες: κα. Όλγα Μπίκα

Τηλ.: 2310 999477

Email: olgampika@dent.auth.gr


Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. Αίτηση ΠMΣ 2023-24

2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CV)_ΠMΣ 2023-24

ΠΜΣ “Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials”

The Department of Dentistry, School of Health Sciences of Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) organizes for the Academic year of 2023-2024 a Program of Postgraduate Studies in “Dental & Craniofacial Bioengineering and Applied Biomaterials”, according to the provisions of Chapter 9th [Organization and Operation of Second and Third Cycle Programs] of Greek Law.4957/21-07-2022 (Government Gazette 141/vol.A /́ 21-07-2022), “New Horizons in Higher Education Institutions: Strengthening the quality, functionality and connection of Higher Education Institutes (A.E.I.) with the society and other provisions”) as modified and valid and the decision 31375/2018(HGG Vol.B 3841/6-9-2018)“Establishment of a Program of Postgraduate Studies (MSc) in Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB&AB) of the Department of Dentistry of Aristotle University of Thessaloniki”, starting October, 2023 and invites anyone interested to apply.

Deadline for the submission of applications: Friday 15th September 2023

Dates of interest:
Interviews: 20th September, 2023
1st Semester start date: October, 2023

Any objections will be accepted within 5 days of the announcement of the results.

For further information please contact Mrs. O. Mpika at olgampika@dent.auth.gr (+302310999477), or visit the following websites: here and here.

The signed application form will be sent to: msc_dentalengineering@dent.auth.gr and olgampika@dent.auth.gr. Hard copies of all required documents included in USB, should be personally submitted or sent by registered mail until Friday 15th September 2023 to the following address:

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF HEALTH SCIENCES SCHOOL OF DENTISTRY (General Secretary) UNIVERSITY CAMPUS
54124 THESSALONIKI
GREECE

With the indication: Attention to Mrs. O. Mpika
“For the Postgraduate Program “DENTAL AND CRANIOFACIAL BIOENGINEERING & APPLIED BIOMATERIALS (DCB&AB)”

Call for Applications
Application form

Call for expression of interest:

ΠΜΣ “Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις”

Τα Τμήματα Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3559/τΒ΄/22-8-2018), του Κανονισμού του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 3152/τ.Β΄/8-8-2019), της τροποποίησης των αποφάσεων της Συγκλήτου ΑΠΘ σχετικά με την επανίδρυση και την έγκριση του Κανονισμού (ΦΕΚ 3823/τ.Β΄/17-9-2021. Επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ.

Αναγγέλλεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ είναι: https://cadastre.law.auth.gr

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α. Τμημάτων Νομικής, β. Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και γ. Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα γίνονται δεκτές από 1 Σεπτεμβρίου έως και 19 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://cadastre.law.auth.gr

Αίτηση εισαγωγής (pdf)
Αίτηση εισαγωγής (docx)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΜΣ “Ιnternational Studies – Specialization in European Studies”

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμών, Πολιτικής και Κοινωνίας (Dipartimento di Culture, Politica e Società) του Πανεπιστημίου του Τορίνο (Università degli Studi di Torino) ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κοινού αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές – εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκές Σπουδές» (“International Studies – Specialization in European Studies”) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη δύο χωριστών τίτλων (double degree): ενός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “International Studies – Specialization in European Studies” που απονέμεται από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και ενός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “International Studies – Specialization in European Studies (Scienze internazionali, profilo Studi Europei) που απονέμεται από το Dipartimento di Culture, Politica e Società του Università degli Studi di Torino (UniTo).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και της αλλοδαπής που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο σπουδών τους. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο έτη (120 ECTS) και τα μαθήματα παρέχονται κατά το πρώτο έτος στη Θεσσαλονίκη από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και κατά το δεύτερο έτος στο Τορίνο από το Τμήμα Πολιτισμών, Πολιτικής και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου του Τορίνο. 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά. 

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για  για την εισαγωγή τους στον πρώτο κύκλο του Προγράμματος.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος γίνεται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (e-mail: info@polsci.auth.gr) από την Πέμπτη 1 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2023

Η αίτηση συμμετοχής στην τελική εξέταση, μαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα 1-4, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ., αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με courier) από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023. 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και την διαδικασία των εξετάσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (μετά την 1η Ιουλίου 2023). 

Για διοικητικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ., Πανεπιστηµιούπολη Α.Π.Θ., κτίριο Σχολών Νοµικής και Ο.Π.Ε., ισόγειο, Τ.Κ.54124 (12-1 μμ)  ή με e-mail: info@polsci.auth.gr.

Προκήρυξη

ΕΣΠΑ