Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

Π.Μ.Σ. “Δερματοσκόπηση” – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δερματοσκόπηση» (ΦΕΚ ίδρυσης Π.Μ.Σ. 4521/Β΄/14-10-2020).
Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και μετά από επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (κατά
το Γ΄ εξάμηνο), ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη
Δερματοσκόπηση.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων:

Η προκήρυξη για την εισαγωγή εισακτέων αφορά τους ιατρούς ειδικευμένους ή ειδικευόμενους στη
Δερματολογία-Αφροδισιολογία, καθώς και απόφοιτους τμημάτων Ιατρικής που βρίσκονται σε λίστα
αναμονής για την ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 01/05/2021 έως και 31/07/2021 την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Διατμηματικό Π.Μ.Σ.”Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα” – Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., Τμήματα Χημείας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Θεσσαλονίκης) Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Θεσσαλονίκης) του ΑΠΘ προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 2022 την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα», (ΦΕΚ ίδρυσης Δ.Π.Μ.Σ. 4551/Β΄/15-10-2020).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα», δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας, όπως ειδικοί Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι όπως Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν
να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι , μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 4/05/2021 έως και 31/08 /2021 εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. “Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική”, Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» (ΦΕΚ 4357/Β/5-10-2020).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/δεκτές κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας και Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας ή Πανεπιστημιακών τμημάτων με συναφές αντικείμενο (π.χ. Βιοπληροφορικής) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο ν. 4485/2017. Υποψηφιότητα για επιλογή στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των
ανωτέρω Τμημάτων, με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Π.Μ.Σ.”Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας” – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα
αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας. Bασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS).

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δύο ειδικεύσεις (Α) Δημόσια Υγεία (Β) Πολιτική Υγείας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών: 8-30 Ιουνίου 2021 και 1-10 Σεπτεμβρίου 2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Π.Μ.Σ. “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της, αναγκαίας σήμερα, ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Βασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας με βάση τη διακήρυξη της Alma Ata.

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS).

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δύο ειδικεύσεις (Α) Δημόσια Υγεία (Β) Πολιτική Υγείας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών: 8-30 Ιουνίου 2021 και 1-10 Σεπτεμβρίου 2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Προκήρυξη Διϊδρυματικού Π.Μ.Σ. “Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγέια, Νόσος και Φυσική Επιλογή” Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Τα Τμήματα Ιατρικής ΑΠΘ και Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ προκηρύσσουν τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2021 στο “Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών”. (ΔΠΜΣ) «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ».
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.
Κατηγορίες εισακτέων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Οδοντιατρικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνικής φιλολογίας και άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών της χώρας, (ή του εξωτερικού με αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμολογίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 1-6-2021 έως και 20-7 2021 και 1-9-2021 έως 10-9-2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη