Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

  1. ΠΜΣ “Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη”

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση με αριθμό 118/26-5-2023) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» (ΦΕΚ ίδρυσης 3339/τ.Β’/10-8-2018).

Το ΠΜΣ είναι διάρκειας 1 έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος) και οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή με email στη δ/νση info@plandevel.auth.gr

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

Ιστοσελίδα προγράμματος

2. ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία”

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 προκηρύσσει 15 (δέκα πέντε) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» σε τρεις κλάδους ειδίκευσης:

α) Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον (Engineering Geology & Environment)

β) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics & Seismology)

γ) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στην λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Το συνολικό κόστος των τελών φοίτησης, και για τα τρία εξάμηνα, είναι 500 € ανά φοιτητή.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00

Κατάθεση φακέλου:

Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ισόγειο του κτηρίου των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών, εντός της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας μετά από συνεννόηση στο τηλ. 2310-998470, email: info@geo.auth.gr

ή Ταχυδρομική αποστολή φακέλου στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας, Κτήριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 54124 (Υπόψη Αναστασίας Σεραφείμ, email: info@geo.auth.gr).

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

3. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές

Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 241/23-5-2023) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3647/τ.Β΄/27-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1986/τ.Β΄/31-5-2019, ΦΕΚ τροποποίησης αποφάσεων Συγκλήτου ΑΠΘ: 2944/τ.Β΄/16-7-2019), που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο στις εξής ειδικεύσεις: 1. «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών και 3. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://international.law.auth.gr

Κατηγορίες πτυχιούχων

            Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος, στο ΠΜΣ μπορεί να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μετά από αίτηση των υποψηφίων προς τη ΣΕ του ΠΜΣ. Η ΣΕ αποφασίζει αιτιολογημένα, εκτιμώντας τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Αριθμός εισακτέων

            Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

            Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από κατόχους πτυχίου Νομικής  έχει οριστεί από 10 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), οι ενδιαφερόμενοι, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής, καλούνται να οποία υποβάλουν την αίτησή τους από 10 Ιουνίου έως 28 Ιουλίου 2023. Η απόφαση της ΣΕ για την κατάταξη των αιτήσεων αυτών στον κατάλογο των υποψηφίων θα εκδοθεί μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

4. ΠΜΣ “Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες”

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες/ Applied and Clinical Dental Sciences» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ [Οργάνωση και Λειτουργία Προγραμμάτων Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου Σπουδών] του Ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α ́/21-07-2022), «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση Αρ. 49503/2021 (ΦΕΚ τ.Β 3763/13-08-2021) «Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για κατάθεση υποψηφιότητας στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

1. Ενδοδοντολογία

2. Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 30 Ιουνίου 2023.

Πληροφορίες:

κα. Όλγα Μπίκα

Τηλ.: 2310 999 477

E-mail: olgampika@dent.auth.gr

Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν:

1. ηλεκτρονικά στην διεύθυνση olgampika@dent.auth.gr σε μορφή αρχείου .pdf και

2. ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
(Υπόψη κας. Όλγας Μπίκα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
με την ένδειξη : Για το Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες»
Ειδίκευση: ……………………………………………………………………………………

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΜΣ “Χειρουργικές Λοιμώξεις – Διάγνωση – Θεραπεία – Πρόληψη”

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση- Θεραπεία-Πρόληψη», (αριθμ. ΚΑΔ 48938).

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα από 01/06/2023 έως και 31/07/2023 , 21/8/2023 έως και 12/9/2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: dimmilonas@auth.gr ή με συμβατικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία-Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι Νοσ. ΑΧΕΠΑ).

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α ́ εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται: Γραμματεία του ΠΜΣ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30- 13:00, Δημήτρης Μυλωνάς τηλ.: 2313308241, e-mail: dimmilonas@auth.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος: surginfections.web.auth.gr

Προκήρυξη
Αίτηση Συμμετοχής

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΜΣ “Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού”

Τo Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτoς 2023-2024, προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄ εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα από 15 Ιουνίου 2023 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ξεχωριστά αρχεία PDF (την αίτηση και σε WORD) στο email: aminov@auth.gr (παρακαλείστε να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση της αποστολής στο τηλ. 6999220022)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ
Πληροφορίες Σάκης Μηνοβγιούδης – Τηλ.: 6999220022 – email: aminov@auth.gr

Προκήρυξη

ΕΣΠΑ