Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες”Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.

Το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν) (nn.physics.auth.gr).

Μέγιστος αριθµός φοιτητών : ~ 23

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει καταθέσουν τα δικαιολογητικά από τις 30 Αυγούστου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Θετικών Επιστημών (Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής κ.τ.λ), Πολυτεχνείου και Ιατρικών Σχολών του εσωτερικού ή των αντίστοιχων τµηµάτων επίσηµα αναγνωρισµένων από το Ελληνικό κράτος ιδρυµάτων του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι του ΔΠΜΣ Ν&Ν θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” (6.5).

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» (ΦΕΚ 4357/Β/5-10-2020).

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η εκπλήρωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Επιστημών Υγείας. Συγκεκριμένα, το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των επαγγελματιών του χώρου της υγείας στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμακευτικής αγωγής για την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων, μέσα από την κλινική πιστοποίηση κι αξιοποίηση μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέκονται τόσο στην
εμφάνιση της διαφορικής φαρμακολογικής απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα, όσο και την εκδήλωση των ασθενειών. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της βασικής κλινικής και μεταφραστικής έρευνας με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, την παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων στον ιατροφαρμακευτικό χώρο που σχετίζονται με τη μοριακή διάγνωση και την ανάπτυξη θεραπευτικών προϊόντων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται τα Σαββατοκύριακα, διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, ανάλογα µε τις επικρατούσες επιδηµιολογικές συνθήκες.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/δεκτές κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας και Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας ή Πανεπιστημιακών τμημάτων με συναφές αντικείμενο (π.χ. Βιοπληροφορικής) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο ν. 4485/2017. Υποψηφιότητα για επιλογή στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των
ανωτέρω Τμημάτων, με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά έως και 10/9/2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 – Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. , Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. & Τμήμα Πληροφορικής του
Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική» με αριθμό 112/22-07- 2021).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφείς Σχολές και η εκπαίδευσή
τους στην Ιατρική Πληροφορική, καθώς και η κατεύθυνση της έρευνάς τους σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής στην ηλεκτρονική υγεία (eHealtheΥγεία) όπως επεξεργασία πολυμεσικών βιοιατρικών δεδομένων (π.χ. βιολογικά και βιομοριακά δεδομένα), βιοσήματα και βιοεικόνες, στις επιστημονικές διαδικασίες για την ανακάλυψη γνώσης μέσα από την χρήση βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, αλλά και σε πιο εξειδικευμένους και σύγχρονου ενδιαφέροντος τομείς όπως η διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας, ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων διασυνδεδεμένης υγείας (τόσο σε επίπεδο Νοσοκομείου όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας), η μεταφραστική ιατρική και η εξατομικευμένη υγεία.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικών Τμημάτων και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. Γίνονται επίσης δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.
Επίσης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με την προϋπόθεση αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄80).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 13:00

Αναλυτικά η Προκήρυξη