Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

 1. ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση (2023-2024)

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα έξι (36) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ», στις παρακάτω τρεις (3) Εξειδικεύσεις, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

 • 1η Εξειδίκευση: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 • 2η Εξειδίκευση: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 • 3η Εξειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Αναλυτικά η Προκήρυξη:


2. ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση,Τεχνολογία και Βιοοικονομία
(Νatural Resourses: Monitoring, Technology and Bioeconomy)

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ καθορίζονται από το ΦΕΚ 3403/10-8-2018 τ. Β.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

3.ΠΜΣ Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική Ακριβείας (2023-2024)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ), προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΠΜΣ):
«ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ».

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας). Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει και διαδικτυακά.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

4.ΔΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2023-2024)

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) των Τμημάτων:

1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ

2) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

3) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ

4) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΘ

και 5) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σαράντα πέντε (45) Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» με κατευθύνσεις :

Α. Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (15)

Β. Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές (15)

Γ. Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση (15)

Υποψήφιοι:

Στο ΔΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής η ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του ΔΔΠΜΣ. Δικαίωμα αίτησης έχουν και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά οφείλουν έως και 3 μαθήματα. Κατά την εγγραφή τους τον Οκτώβριο του 2023 θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Η διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα (2 εξάμηνα μαθήματα και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και γίνεται απογευματινές – βραδινές ώρες, Δευτέρα-Πέμπτη.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

5. ΠΜΣ “Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων” (2023-2024)

Στο Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. πρόκειται να λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων», (Κωδικός Αριθμός Δημοσίευσης ίδρυσης 25982/24.5.2021)

Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ “Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων” έχουν οι ιατροί εν αναμονή για την ειδικότητα, ειδικευόμενοι, ειδικευμένοι ιατροί Ωτορινολαρυγγολογίας, Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Παιδιατρικής, Παιδοχειρουργικής, Γενικής Χειρουργικής, Γενικής Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, καθώς και οι πτυχιούχοι Οδοντιατρικής. Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και οι τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των ανωτέρω Τμημάτων, με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο ΠΜΣ.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ συμπεριλαμβάνει την χειρουργική ανατομία των σιελογόνων αδένων ως μια απαραίτητη γνώση για τον ιατρό που θα χρειαστεί να παρέμβει χειρουργικά στην περιοχή αυτή, την φυσιολογία – παθοφυσιολογία τους, την παθολογία σε παιδιά και ενήλικες, την διαγνωστική προσέγγιση και τις θεραπευτικές δυνατότητες (χειρουργικές, ελάχιστα παρεμβατικές και φαρμακευτικές) που υπάρχουν έως σήμερα. Ειδικότερα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις ελάχιστα παρεμβατικές μεθόδους όπως η σιαλενδοσκόπηση και οι εγχύσεις φαρμάκων τοπικά εντός των σιελογόνων αδένων, καθώς και στις φαρμακευτικές επιλογές που αφορούν στην θεραπεία των φλεγμονωδών παθήσεων.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2023 και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο των “Παθήσεων Σιελογόνων Αδένων”. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων, και παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

6. Δ.Π.Μ.Σ. “Digital Healthcare Technologies” (2023-2024)

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, αγγλόφωνο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Digital Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)»

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός – Περιγραφή

To Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Digital Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων: Φαρμακευτική Τεχνολογία, Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Σχεδιασμό στην Προσθετική Κατασκευή. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν, κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Τμημάτων Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Χημείας, Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

7. ΠΜΣ «Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων»

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή είκοσι (20) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων με κατευθύνσεις:

 1. Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
 2. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης
  Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 3
  εξάμηνα.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

8. ΠΜΣ «Εφαρμογές στη Βιολογία»(λήξη προθεσμίας 31/5/23)

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί στην
απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις
εξής κατευθύνσεις:

 1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
 2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΕΣΠΑ