Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

ΠΜΣ “Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή”

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εισηγείται την προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» και τη μεταβιβάζει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή».

H γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Χημείας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: evgeniac@agro.auth.gr. Στη συνέχεια, κατά τις εγγραφές, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τη Δευτέρα 03 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023.

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης, τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2310991631, καθώς και ηλεκτρονικά αποστέλλοντας e-mail στις διευθύνσεις: evgeniac@agro.auth.gr και amichail@agro.auth.gr.

Σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://foodsn.agro.auth.gr/

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΠΜΣ “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων”

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προκηρύσσουν, για 8 η συνεχόμενη χρονιά, το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (MSc in Hydrocarbon Exploration and Exploitation)

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 4 Ιουλίου 2023 έως και την Παρασκευή 6-10-2023

Οι υποψήφιοι, μετά τη λήψη κωδικού εισόδου, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://hydrocarbons.geo.auth.gr

Στο Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Εκτός από τους ήδη πτυχιούχους, γίνονται δεκτοί και όσοι αποδεδειγμένα θα αποκτήσουν πτυχίο έως την 6 η Οκτωβρίου 2023.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονική αίτηση με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γίνεται σε τρεις φάσεις:

Πρώτη φάση: Η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις, καταρτίζει την κατάσταση όλων των υποψηφίων και προκρίνει για συνέντευξη τον αριθμό υποψηφίων, που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Τα προσόντα των υποψηφίων και ο βαθμός πληρότητας αυτών συναξιολογούνται με πολυκριτηριακή μέθοδο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και βαθμολογούνται βάσει ενός αλγορίθμου.

Δεύτερη φάση: Οι προκριθέντες υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2023. Μετά τη συνέντευξη η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει όλους τους υποψήφιους με βάση τη βαθμολογία τους, από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη. Τρίτη φάση: Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για την τελική λίστα των εισακτέων στο Α’ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ., για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 καθώς και για τη λίστα των επιλαχόντων.

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω Δ.Π.Μ.Σ. απαιτεί από τους φοιτητές την καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 5.200 ευρώ [δυο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ ετησίως].

Τα μαθήματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη, όπου όλοι οι διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, Φορείς ή τη Βιομηχανία προσέρχονται για να διδάξουν.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα 2310998514, 2310998555 και στην ιστοσελίδα: http://hydrocarbons.geo.auth.gr/

Προκήρυξη για το Ακαδ. Έτος 2023-24

ΕΣΠΑ