Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» – Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 12

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Χημείας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την έναρξη του Π.Μ.Σ..

Σε αυτήν την περίπτωση, η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και σε περίπτωση επιλογής, οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί αναλυτική βαθμολογία που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των σπουδών τους έως την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. του ιδίου έτους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15 Ιουλίου έως και 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Από το Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν δέκα (10) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των τμημάτων Θετικών Επιστημών
  (Γεωλογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής), Γεωτεχνικών και
  Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και
  Μηχανικών) και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών συναφούς αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων
  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ εφόσον ο τίτλος σπουδών που
  κατέχουν και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και εφόσον πληρούν τις
  προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας
  κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 20-9-2021 έως Παρασκευή 8-10-2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» – Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύσσει 25 (είκοσι πέντε) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» σε τρεις κλάδους ειδίκευσης:

α) Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον (Engineering Geology & Environment)
β) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics & Seismology)
γ) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment)

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στην λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Το συνολικό κόστος των τελών φοίτησης, και για τα τρία εξάμηνα, είναι 500 € ανά φοιτητή.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8- 2017) μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου: Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00

Αναλυτικά η Προκήρυξη