Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία»

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (επισπεύδον Τμήμα), Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, ανακοινώνουν την Προκήρυξη για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία».

Το Δίιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Συστηματική Φιλοσοφία» προκηρύσσει εικοσιπέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Αίτηση δικαιούνται να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και τελειόφοιτες φοιτήτριες, που οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους έως τις 10 Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο αρ. 215) ή υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχεία pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramphilos@edlit.auth.gr αποκλειστικά στο διάστημα από 6 Σεπτεμβρίου 2022 έως
30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 997319 και στη ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.edlit.auth.gr/pms-systimatiki/

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΠΜΣΦυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
-Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου
-Πτυχιούχοι Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών και Διοίκησης, Πληροφορικής, και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ.
-Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις|
-Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, εφόσον υπηρετούν σε Τμήματα του Ιδρύματος, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο ΠΜΣ να αποστείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Γραμματείας mscnaturalresources@for.auth.gr, πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscnaturalresources.for.auth.gr μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες Πληροφορίες

Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τηλ.:2310-995196,
email: msc-naturalresources@for.auth.gr, info@for.auth.gr
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Φ.Α. Αραβανόπουλο, τηλ. 2310-992778, e-mail: aravanop@for.auth.gr
Ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscnaturalresources.for.auth.gr

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΠΜΣ “Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια”

Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» (Religion, Geopolitics and Global Security).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
α) πτυχιούχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) Θεολογίας και της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ), προπτυχιακά προγράμματα που ήδη λειτουργούν στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.
β) πτυχιούχοι θεολογίας, πολιτικών, νομικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, δημόσιας διοίκησης και γενικότερα των ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
γ) πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.
δ) πτυχιούχοι οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν από 01-06-2022 έως και 24-07-2022 σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση: εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://regs.theo.auth.gr/, ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του προγράμματος στα τηλέφωνα 2310 997130, 6947306978 κατά τις ώρες 11:00-14:00 ή στα email: regs.auth@gmail.com / karavikt@theo.auth.gr

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΠΜΣΘεολογία και Πολιτισμός

Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικης Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα  λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν.4485/2Ο17 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/Ο4-Ο8•2017) και με ομόφωνη Συνέλευσης συνεδρίαση αριθμ} 11/21-05-2020, με τίτλο ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Theology and Culture) στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις:

  •   Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία
  •   Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της Θρησκείας
  •   Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική  

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται αποκλειστικά το διάστημα 01 – 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι:
1) Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου του Τμήματος Θεολογίας ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, και ΑΕΑ ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ύστερα από Συνέλευση του Τμήματος) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
3) Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγούνται στην ιστοσελίδα ή να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 2310-996982 ή με email στο info@theo.auth.gr
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά η ΠροκήρυξηΕΣΠΑ