Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών«Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ..

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» (ΦΕΚ ίδρυσης Π.Μ.Σ. 4355/Β΄/5-10-2020).

Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και μετά από επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (κατά το Γ΄ εξάμηνο), ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε μία από τις εξής δύο (2) ειδικεύσεις:

 • Πρόληψη και Δημόσια Υγεία (ανώτατο όριο, 15 θέσεις) ή
 • Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας (ανώτατο όριο, 15 θέσεις)

Η έναρξη των μαθήματων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας.

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν τα εφόδια να στελεχώσουν: δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες/ μονάδες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας.
 2. Απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας.
 3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή́, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής ή της αξιολόγησης της ποιότητας στην φροντίδα υγείας.
 4. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., το οποίο οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν και είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20/04/2021 έως και 31/07/2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Διερμηνείας, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ., στην υπ’ αριθμ. 94/22-2-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, να προκηρύξει τη διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή έως και 20 φοιτητών/φοιτητριών στην ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για φοίτηση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, οι τυπικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι οι παρακάτω:

 • πτυχίο Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε ειδικότητας
 • άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες)
 • άριστη γνώση (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2) δυο ξένων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα.
  Το ΔΠΜΣ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι η μητρική γλώσσα των φοιτητών είναι η ελληνική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υποψηφιότητα εξετάζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του Προγράμματος σε διδακτικό προσωπικό.
  Διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί σε οποιαδήποτε ειδίκευση του ΔΠΜΣ ΜΟΝΟΝ εφόσον οι γλώσσες εργασίας τους (και η μητρική τους γλώσσα) υποστηρίζονται από το ΔΠΜΣ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου 2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

Α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ .
Β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε
υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ . Γ) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών συναφών με τα προγράμματα σπουδών των δύο Τμημάτων σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων των κατηγοριών Α και Β.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαϊου 2021

Αναλυτικά η Ανακοίνωση