Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

ΠΜΣ “Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Εφηβική Ιατρική & Φροντίδα Υγείας Εφήβων” περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με αντικείμενο την Εφηβική Ιατρική-Φροντίδα Υγείας εφήβων. Το Π.Μ.Σ. βασίζεται στην προτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για προτεραιοποίηση και ειδική έμφαση στην προαγωγή της υγείας κατά την εφηβική ηλικία, με στόχο την αναχαίτιση των δεικτών νοσηρότητας στην νεαρά ενήλικο ζωή.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι τριπλός και συνίσταται στην  κατανόηση και αντιμετώπιση των πολύπλευρων σωματικών, ψυχικών, γνωσιακών και αναπτυξιακών προβλημάτων των εφήβων, στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο αντικείμενο της Εφηβικής Ιατρικής και Φροντίδας Υγείας των Εφήβων και στην ανάπτυξη στρατηγικών για τον σχεδιασμό, οργάνωση, δημιουργία και λειτουργία δομών υπηρεσιών Υγείας κατάλληλων για εφήβους.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.αποτελεί η διεπιστημονική, μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Εφηβικής Ιατρικής και της Φροντίδας Υγείας των εφήβων. Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. εστιάζει στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της εφηβείας,  στην προαγωγή του ολιστικού τρόπου προσέγγισης των  εφήβων, στην πλαισίωση, οργάνωση, λειτουργία, αξιολόγηση και τον συντονισμό υπηρεσιών παροχής υγείας για εφήβους και τέλος στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην επιστημονική έρευνα και στην συγγραφή εργασιών με ακαδημαική δομή και περιεχόμενο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.600 ευρώ.

Η διδασκαλία των µαθηµάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄αποστάσεως, ανάλογα µε τις επικρατούσες επιδηµιολογικές συνθήκες.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι των Σχολών Επιστηµών Υγείας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, Σχολών Φιλοσοφικής, Θετικών επιστηµών, Παιδαγωγικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οµοταγών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειµένου κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: msc-adol@auth.gr, είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι Νοσ. ΑΧΕΠΑ), Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΦΕΚ Ιδρυσης

ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού

Αίτηση Υποψηφιότητας

ΕΣΠΑ